Koolielu 2019-2020 õa.

Õppetöö korraldamine uuel aastal
Valitsus otsustas, et vastavalt haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule saavad Harjumaal ja Ida-Virumaal 1.-4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed jätkata 11. jaanuarist ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel. Vabariigi Valitsus hindab olukorda ja vaatab kõik piirangud üle hiljemalt 7. jaanuaril.
• Valitsuse korraldus (https://www.riigiteataja.ee/akt/329122020002)

Venekeelse info leiate ministeeriumi veebilehelt (https://www.hm.ee/ru/informacionnoe-pismo-ot-30-dekabrya-ogranicheniya-posle-10-yanvarya…). По-русски читайте на странице министерства.

Näita rohkem/vähem Õppetöö korraldamine uuel aastal
Haridus- ja Teadusministeerium on kirjeldanud stsenaariumid õppetöö korraldamiseks uuel aastal. Stsenaariumite rakendamisel tuleb lähtuda piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

Stsenaariumitega saab tutvuda meie veebilehel (https://www.hm.ee/sites/default/files/stsenaariumid_30.12_est.pdf).
Kõigi stsenaariumide puhul jäävad avatuks lasteaiad ja -hoiud. Piiranguid ei kohaldata koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel.

Distantsõppe rakendamisel jäävad iga stsenaariumi puhul kehtima erisused õppijatele, kes:
• vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
• vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
• sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Harjumaal ja Ida-Virumaal jätkub osaline distantsõpe

11. kuni 17. jaanuarini tohivad kontakttegevustes osaleda üldhariduskoolide 1.−4., 9. ja 12. klassi õpilased.
Kõigis teistes klassides ning kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides võib kontakttegevusi läbi viia vaid eelpool mainitud erandjuhtudel.

Kontakttegevuste puhul peab toimuma tegevuse iseloomu arvesse võttev hajutamine. Õpperuumi väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Oluline on vähendada kontaktide hulka nii õppijate kui koolipersonali vahel.

Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
28. detsembrist kuni 17. jaanuarini on keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

Pärast vaheaega taastub suuremas osas Eestist kontaktõpe

Teistes maakondades on alates 11. jaanuarist lubatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes kui kõrgkoolides. Võimalike piirangute rakendamise otsustavad Terviseamet ja koolipidaja, võttes arvesse Haridus- ja Teadusministeeriumi stsenaariumeid ning Terviseameti ja teadusnõukoja soovitusi.
Kontakttegevusi läbi viies tuleb järgida viiruse leviku pidurdamiseks vajalikke meetmeid: hajutamine, kontaktide vähendamine, hügieeninõuded, soovitame kanda maski.

Noorsootöö, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja täiendusõpe

Siseruumides toimuv noorsootöö, huviharidus ja -tegevus ning täiendkoolitus ja täiendusõpe on kuni 10. jaanuarini lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest. Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga rühmas, kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.
• Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
• Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
• Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.
• Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendusõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Pikaajalised plaanid

Haridus- ja Teadusministeerium on välja töötanud ka pikemaajalise strateegilise tasandusplaani selleks, kuidas aidata koolidel, huvikoolidel ja noortekeskustel, mis on ebastabiilsetes oludes tegutsenud juba pikka aega, taastada COVIDI-eelset seisundit. Plaanis keskendutakse õpilünkade kiirele ja süsteemsele tuvastamisele ning õppijate edasijõudmise toetamisele individuaalsetest vajadustest ja hetketasemest lähtuvalt. Samuti on olulisel kohal vaimse tervise toetamine ning e-lahenduste väljatöötamine kriisi võimalike tagajärgedega tegelemiseks. Vabariigi Valitsus arutab plaani uuel aastal. Plaani elluviimine vajab lisaressursse.
Piirangute mõju leevendamiseks töötab valitsus koos Töötukassaga välja meetmed erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujate toetamiseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi aastakokkuvõte

Aasta lõppedes on kombeks teha kokkuvõtteid: vaatame tagasi sellele ebatavalisele aastale. Täname kõiki haridusjuhte, õpetajaid, õppijaid, lapsevanemaid ja hariduse sõpru vapruse, kannatlikkuse, nutikuse ja hea koostöö eest! Koroona-aasta kokkuvõtet saab lugeda meie kodulehelt (https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.29_htmi_aastaulevaade.pdf…).

Lisainfo:
• Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
• Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.
• Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750. Haridustehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt.
• Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee .
• Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Jõulutervitus
Head lapsed, lapsevanemad ja kolleegid!

Ma soovin teile ning teie peredele rahulikke ja loodetavasti valgeid jõule! Piirangud meie ümber ei soosi kokku saamisi ja õppimine on olnud üksjagu väljakutseid pakkuv. Sellest hoolimata on lapsed olnud tublid ja palju edasi jõudnud. Me oleme seda suutnud eelkõige tänu heale koostööle. Ma soovin teid kõiki tänada, et olete keerulistel aegadel leidnud võimalusi lapsi vajalikul viisil toetada.
Ilusat jõuluaega ja aasta lõppu kõigile!

Margus Tõnissaar
Kallavere Keskkooli direktor
"Küünlavalgus"
05.12 kell 11
Kallavere Keskkooli töökorraldus distantsõppel
Õpilane:
• Võtab vastutuse oma õppimise eest ja osaleb igakülgselt õppetöös – sh täidab kohusetundlikult ja õigeaegselt õpetajate jäetud tööülesandeid, osaleb e-tundides.
• Annab eelnevalt teada kui tal ei ole võimalik tehnilistel või tervislikel põhjustel õppetöös osaleda.
• Probleemide ja küsimuste korral pöördub aineõpetaja ja vajadusel klassijuhataja poole.
• Esitab oma küsimused koolipäeva jooksul: 08.00-17.00
• Jõuab tundi õigeaegselt, osaleb e-tundides sisselülitatud kaameraga ning kasutab vajadusel mikrofoni.
• Õpilane võib koolimajja tulla eksamite, olümpiaadide ja testide sooritamiseks, hariduslike tugiteenuste saamiseks ja konsultatsioonideks õpitulemuste saavutamiseks.
• Konsultatsioone koolimajas võib pidada individuaalselt või kuni 10 õpilasest koosnevates rühmades hajutatult.

Näita rohkem/vähem Õpetaja:
• Kannab tööülesanded Stuudiumi keskkonnas tunnikirjelduse ja kodutöö alla. Märgib selgelt ära tööde esitamise tähtaja ja keskkonna. Soovituslikult on tööde esitamise keskkond Stuudiumi Tera keskkond.
• Võimaldab õpilastele vähemalt korra nädalas online tunnis osalemise zoom.us vms keskkonnas. Tunni toimumise aeg on kirjas tunnikirjelduses ja Stuudiumi kalendris. Tunni aeg on üldjuhul tunniplaanijärgsel tunni toimumise ajal.
• Järgmise päeva e-tunnid ja tunnikirjeldused kannab õpetaja Stuudiumisse hiljemalt eelmise päeva õhtul kell 17.00. Eelistatult on nädala tööülesanded esitatud nädala alguses. Eelistatult on e-tunnid pikema distantsõppe perioodi puhul iganädalaselt samadel kellaaegadel.
• Märgib õpilase tunnist puudujaks kui too puudub kohustuslikust e-tunnist.
• Eelistatud suhtluskeskkond on Stuudium kui õpetaja ja õpilased ei ole ühiselt teisiti kokkuleppinud.
• Tagasisidestab ja hindab ülesandeid vastavalt eelnevalt kokkulepitud korrale lähtudes Kallavere Keskkooli hindamisjuhendist.
• Vastab õpilaste küsimustele kokkulepitud suhtluskeskkonnas koolipäevadel vahemikus 8.00-17.00

Lapsevanem:
• Tagab toetava õppekeskkonna kodus
• Hoolitseb vajalike tehniliste vahendite olemasolu eest, võttes vajadusel ühendust kooliga tehniliste vahendite laenutamiseks
• Põhjendab ette puudumised tehnilistel või tervislikel põhjustel

Distansõppeks vajalik tehnika:
• Üldjuhul ei piisa distantsõppeks vaid internetiühendusega nutitelefonist, vajalik on arvuti koos veebikaamera ja mikrofoniga
• Vajadusel on võimalik tehnika koolist laenutada
• Seadmeid laenutatakse koolist lapsevanema allkirja vastu. Need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.

Toitlustus:
• Soovi korral on distanstõppe perioodil võimalik saada toidupakk koolist
• Info toidupaki saamise kohta tuleb läbi Stuudiumi keskkonna.

Kallavere Keskkooli spordiuudised novembris.
Esikohad poksis Kallavere Keskkoolis.
30.10-1.11 peeti Narvas Eesti meistrivõistlused poksis vanuseklasside U-15 ja U-17 seas. Olümpia Maardu Kalevi klubi sportlased said viis esimest, seitse teist ja kuus kolmandat kohta. Esimese koha võitis ka Kallavere Keskkooli õpilane Kirill Mihhailov 7.klassist ja teisele kohale tuli Kirill Prudnikov 8.klassist.
Palju, palju õnne Teile ja oleme väga uhked Teie üle!

Korvpallipäev Kallaveres
9.november toimus korvpallipäev nooremale vanuseastmele, kus AltiusBasketBalli treener Romil Jermakov andis ühise ja vägeva tunni meie õpilastele, et tekitada huvi korvpalli vastu. Nende huvi lastele õpetada korvpalli on suur ja seetõttu pakuvad nad võimaluse esimene aasta õppida ja mängida tasuta. Tüdrukutel ja poistel on trennid erinevatel aegadel.Tüdrukud:
E: 14.45-16.00 ( Kallavere Keskkool)
R: 14.45-16.00 ( Kallavere Keskkool)
Treener: Anastasija Ptitšõna (56257599)

Poisid:
K: 14.45-16.00 ( Kallavere Keskkool)
R: 14.45-16.00 ( Kallavere Keskkool)
Treener: Romil Jermakov (58189581)

Olümpia Kallaveres
Meie kehalise õpetajad Kelly ja Toomas on sügisel teinud õpilastega põnevaid harjutusi, mille abil on võimalik hinnata laste tervislikku seisundit. Tegemist on Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskonna osalusel läbi viidud rahvusvahelise uuringu projektiga, mille tulemusel kirjeldati harjutusi ja nende norme õpilaste painduvuse, tasakaalu, kiiruse, lihasjõu ja vastupidavuse ning vereringe ja hingamiselundkonna vastupidavuse hindamiseks. Selle projekti kõige märkimisväärsem tulemus on võimalus üsna objektiivselt anda lastele ja nende vanematele tagasisidet lapse tervise ja oskustega seotud kehaliste võimete kohta, mis omakorda võimaldab meil saada tagasisidet kooli kehalise kasvatuse tundide ja muude, ka väljaspool kooli tervisliku toitumise või liikumisharjumustega seotud meetmete tõhususe kohta. Meie eesmärgiks on õpilaste hea terviseseisundi saavutamine ja selleks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kujundamine. Isegi kui tulemused ei ole head, teame me vähemalt seda kui kaugel me soovitud olukorrast oleme.
Me soovime harjutusi läbi viia kaks korda aastas ja siit tekkis üritusele ka loomulik nimi – Kallavere Sügis- ja Kevadolümpia. Õpetajad said anda endast parima esimestena ja olime kui testrühm, et välja selgitada kaua võtab mingi ala aega ning lisaks anda teadmist õpetajatele läbi oma kogemuse, kuidas saaksid nad olla abiks ja toeks hiljem õpilastele. Et oleks tõsisel testimisel ka huumorit, siis otsutasime teha seda veidi retrovõtmes, millest hiljem valmis ka üks vahva videoklipp. Kardan, et sel korral võivad õpetajad õpilastele keskmiste tulemuste poolest alla jääda, aga usun, et kooli parim tulemus võib siiski minna õpetajate ridadesse. Tulemustest räägime siiski lähemalt siis kui need analüüsitud on.

Kallavere Keskkooli keskkonnauudised oktoobris
• Novembri esimesest nädalast alustab regulaarset kooskäimist Rohelise kooli töörühm.
Kokkusaamised iganädalaselt esmaspäeviti kell 10.35-11.00 kabinetis 103 väikeses majas.
Kaasa rääkima on oodatud kõik keskkonnateadlikud 6.-12. klasside õpilased ja õpetajad.

• Oktoobris lõppes pandipakendite kogumise kampaania "Ära rääma!"
Kallavere Keskkoolis koguti kokku 320 pandipakendit, mis teeb 1.5 pudelit õpilase kohta. Pandipakendite tagastamisest saadud raha kasutamise otsustab õpilasesindus. Raha kantakse kooli arvele 25.11.2020.
Huvi korral vaata:https://araraama.ee/tulemused/
Kampaania on läbi, kui prügi sorteerime ikka edasi! Taarakastid on suures majas 2. ja 3. korrusel ning väikse maja 2. korrusel! Paberi/papi ja tavaprügi eraldi kogumiseks peaksid olema võimalused kõigis klassiruumides.
Hea meel on näha, et üha enam pandipakendeid jõuab taaskasutusse. Kahjuks rändab mõni plastpudel ikka veel tavaprügisse ja tavaprügi taarakasti. Eriti kurb oli olukord 3. korruse taarakogumiskastis, kus leidus nii banaanikoori, muid pakendeid kui hulgaliselt kommpabereid palju rohkem kui pandipakendeid. Hoolime koos keskkonnast! Hea viis alustamiseks on sorteerida prügi ja hoolitseda selle eest, et võimalikult suur osa sellest jõuaks taaskasutusse ja ümbertöötlemisele. Unustada ei tasu, et parim lahendus on prügi teke võimalikult väheseks viia.

• Pöörame keskkonnateemadele eraldi tähelepanu ka koolitundides ning ekskursioonidel Gümnaasiumi õpilased käisid oktoobris Eesti Looduse Fondi toel õppekäigul Tudu Rabas, vaatamas kuidas käib raba kui elukoosluse taastamine. Õpetajad seiklesid vaheajal KIK projekti raames Ubari looduskeskuses. Novembris jätkame KIK projekti raames Ubari looduskeskuse külastamist klassidega.

Kauneid kevadpühi!
Kollaažis kasutatud meie kooli 3.b klassi pilte.
Meetreid lugev ujula võti
Suur rõõm on jagada head uudist! Meie kooli õpilane Elli Tulp (7. klass) osales Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud 2019. aasta õpilasleiutajate riiklikul konkursil tööga „Meetreid lugev ujula võti" ning teda tunnustati konkursil 3 kooliastme kategoorias II preemia ja tänukirjaga. (https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/03/19-leiutajate).
Oleme uhked!
Looduslaager
20.02.20 võeti Aruküla koolis vastu uusi Noorkotkaid, seal hulgas ka Kallavere uusi liikmeid.
Noored andsid vande, peale mida pandi neile kaela kaelarätt ja siis löödi nad mõõgaga Nooreks Kotkaks. Peale seda pidid nad andma ka oma allkirja, et järgivad edaspidi Noorte Kotkaste kombeid.
Uued liikmed:
Kalev, Lukas, Renno, Steven, Patrick

Rühma pealik: Raili Umda

Foto: Mattias Idavain

Looduslaager
Kallavere ja Randvere rühm osales Silma looduslaagris. Laagri käigus õppisid noored tegema lihtsamaid ilmavaatlusi. Nad oskavad mõõta tuule suunda ja kiirust, õhutemperatuuri, õhurõhku ja – niiskust. Noored teavad, kuidas oma ilmavaatlusi üles märkida. Nad uurisid erinevates vaatluspunktides, kuidas meri ilma mõjutab. Noored oskavad looduse märkide järgi ilma ennustada. Nad teavad peamisi ilmaga seotud rahvatarkusi. Nad teavad, kuidas erinevad sademed tekivad ning oskavad sademete hulka mõõta. Õpiti tundma erinevaid pilvetüüpe ja koostati pilveaabits. Õpiti tundma meie metsloomi ja kalu. Õpiti kalu mõõtma, kaaluma ja nende siseehitust uuriti samuti.
Omandati erialad NK:Meteoroloog; Zooloog KT: Loomatark.

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste juhendaja Raili Umda

Eesti Vabariik 102
21.02.2020
21.02 toimus pidulik aktus, kus sai sõna kooli direktor Raina Vilkes ja linnavalikogu esimees Ailar Lyra. Kuulasime Maria ja Aleksandra esituses laulu” Eestimaa on selline”, õppejuht Jaan Kaupmees koos direktor Raina Vilkesega tänasid tublisid õpilasi, huvijuht Marin Naar luges ette luuletuse “Minu palve” autoriks Marek Sadam ning seejärel vaatasime kogu kooliga meie juubelikontsertist filmi.

Huvijuht Marin Naar

Roheline kool
• Osaleme koolidevahelisel pandipakendite kogumise võistlusel „Ära rääma!“ Meie kooli jaoks on pandipakendite kogumine ka varasemast tuttav teema. Mõlemas koolimajas on taara kogumise kastid „Pudel kasti“. Siiski liiguvad nii mõnedki limonaadipudelid tavaprügisse või jäävad koridorinurka vedelema. Taolised võistlused toovad pandipakendite kokkukogumise taas rohkem fookusesse, kuid unustada ei tasuks ka seda, et puhas vesi, korduvkasutatavas joogipudelis või tassis, on parim jook!
Näita rohkem/vähem • Meie imelise kunstiõpetaja juhendamisel ning pisku lõiminuguga bioloogiatundides, osaleme Keskkonnaameti koordineeritaval siirdekalade joonistamise võistlusel. Tööde esitamise aeg on märtsi lõpus. Hetkel lennukat sulge ja pintslit ning märtsi lõpust pöidlad pihku, et meie õpilaste tööd teiste hulgast silma paistaksid!
• Õpilasesinduse ümberkorralduste käigus tekkis meil ka uus ametikoht – Keskkonnaminister. Õpilasesindusest aitab keskkonnatemaatikat edaspidi koordineerida 12. klassi õpilane Jan Smirnov.
• Enne vaheajale minekut toimus ülekooliline keskkonnaviktoriin, kus kõik meie kooli õpilased said proovile panna oma teadmised prügi sorteerimisest ja jäätmete keskkonnamõjust. Viktoriini koostasid 12. klassi tüdrukud. Rohelisele koolile sobivalt viktoriini jaoks pabereid ei kulutatud – see toimus e-keskkonnas Socrative, kus õpilased said ka vahetut tagasisidet oma vastuste kohta. Loodame, et kõik õppisid ka midagi uut viktoriini täitmisel.

Õpetaja Kerli Vallmann

Tugikeskuse loomine ja avamine
21.02.2020
21.02.2020 toimus tugikeskuse avamine. Projekt, mida on soovitud pikka aega teoks teha ning mille valmimist ootas põnevusega kogu kool. Nüüd on asuvad kõik tugiteenused mugavalt ühes kohas ning kui kellelgi on abi vaja, siis seda ta ka saab. Sel päeval olid uksed avatud ning usinad perenaised võtsid vastu „soolaleivapeol“. Tugikeskuse perenaised leiavad aega igaühele, kes seda vajab!

Huvijuht Marin Naar

Paraad Maardus
20.02.2020
20.02.2020 Põhja prefektuur korraldas Vabariigi aastapäeva piduliku rivistuse sel aastal Maardus ja sellele eelnes ka nendepoolne marssimine läbi Maardu. Maardu koolid ja lasteaiad käisid paraadi vaatmas, lõpuks jõuti Maardu linnavalitsuse ette, kus toimus rivistus ja hiljem näidati ka tehnikat.

Huvijuht Marin Naar

Bioloogia
21.02.2020
21.02 külastas Kallavere Keskkooli Rändava bioklassi mobiilne bioloogialabor. Gümnasistid said Tartu Ülikooli tudengite juhendamisel analüüsida DNA-d ning tutvuda tänapäevaste molekulaarbioloogia vahendite ja võimalustega.

Õpetaja Kerli Vallmann

Jaan Kross 100
19.02.2020
19.02.2020 tähistasime oma koolis kirjaniku sünnipäeva ning 12.klassi õpilased tegid selle päeva puhul ettekande Temast meie õpilastele. Õpilased kogunesid saali, kus kuulasime ja vaatasime mitmekülgset ettekannet.

Huvijuht Marin Naar

Eestikeele viktoriin
18.veebruaril toimus Maardu Põhikoolis Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud viktoriin 6. klassidele. Osales seitse võistkonda: Maardu Põhikool, Paldiski Vene Põhikool, Pae Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium, Läänemere Gümnaasium ja Kallavere Keskkool. Võisteldi ristsõna ja pusle lahendamises, Eesti-teemalises mängus "Kes tahab saada miljonäriks?", eesti ja vene vanasõnade tundmises ning laulusõnade kirjutamises.
Kallavere Keskkooli võistkond koosseisus: Lilli Tulp, Gerit Reidak, Maare Vint, Liis Marii Lainevool, Erik Stepanov ja Artur Agu saavutasid I koha. Palju õnne!

Õpetaja Katrin Kuusk

Inglise keel
5. klassi 5 õpilast (Jekaterina Molodtsova, Aleksandra Grišakova, Lilia Lullu, Kris-Martin Viigisalu, Ramil Viirsalu) esindasid edukalt 13. veebruaril Kallavere Keskkooli Maardu Põhikoolis toimunud ingliskeelsel sõbrapäevamängul St Valentine's Game. Terve üritus toimus inglise keeles ning õpilased said oma keelelisi oskuseid proovile panna mitmes erinevas kategoorias. Mängu lõpuks valmis igal meeskonnal ka lõbus sõbrapäevateemaline plakat.

Õpetaja Gerli Rapper

Sõbrapäev
Hommikul tervitas ja jagas meie õpilasesindus õpilastele enne tundide algust poolikuid südameid, millel olid peale kirjutatud numbrid ning edasi pidid õpilased leidma kiiresti teise poole südamest. Parimad ja kiiremad said tänatud ning autasustatud. Lisaks sellele meisterdasid kõik klassid endale postkastid ning valiti välja kolm parimat postkasti, võitjaks osutus 9.klass. Terve päeva vältel võis raadiost kuulda sõbrapäevale kohaseid laule ning teha pilti ka vastavas fotonurgas. Algklassidel toimus hommikul vastuvõtt kas kallistusega või käeplaksuga, mida sai laps ise valida ning peale tunde toimus sõbrapäeva disko.

Huvijuht Marin Naar

Sport Kallavere Keskkoolis
Jaanuaris ja veebruaris on tähelepanu koondunud enamasti meie tublidele võrkpallimängijatele, kuid väga sportlikud ja tublid on olnud ka meie kooli teised õpilased.
21-23.jaanuarini toimusid meie kooli võimlas Maardu Gümnaasiumi, Maardu Põhikooli ja Kallavere Keskkooli koolide pioneerpalli ja võrkpalli võistlused 4-9 klassini. Saime mängulusti ning võistluskogemust.
Keila tervisekeskuses toimus 21.jaanuaril Harjumaa PALLILAHING, mis on koostöös Võrkpalliliiduga ja toetajad on Swedpank ja Skypark. See on köitev ja mängulusti pakkuv liikumismäng võrkpalli elementidega.
Pallilahing on 1-3 klassi lastele kohandatud lihtne ja lõbus pallimäng. Sobib nii tüdrukutele kui poistele, kuna mängus puudub füüsiline kontakt ja otsustab osavus ning täpsus. Mängu eesmärgiks on saata pall ülaltsööduga üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ning takistada püüdes palli maandumist oma väljakupoolele.
Võistlejaid oli Harjumaa koolidest kokku 121 tüdrukut ja poissi. Tüdrukute arvestuses; I koht Vaida PK II koht Kallavere KK , III koht Risti kool. Poiste arvestuses I koht Harkujärve PK, II koht Muraste I VK, III koht Kallavere KK. Meie kooli võistkondadel on võimalus võistelda vabariiklikus finaaltütarlaste võistkond saavutas II koha , mis andis võimaluse võistelda vabariiklikul finaalturniiril Tartu Ülikooli Spordihoones 18. veebruaril. Kolme aastane treening andis tulemuseks hõbe- ja pronksmedali. Oleme selle saavutuse üle uhked.
Pallilahing 2020 on selleks korraks läbi saanud. Oli super tore finaalvõistlus Tartus 18.02. kus osales 30 kooli, 41 tiimi ja ligi 400 last! . Kokku peeti neljal väjakul 102 mängu. Kohal oli maskott Lõvi, kellega lapsed said möllata Skyparki batuutidel.
Täname Super Skyparki, Swedbanki, Kommipommi ja Bambonat ägedate auhindade eest.
Tüdrukute C alagrupis mängisid Elva Gümnaasium, Kallavere Keskkool, Tartu Katoliku Hariduskeskus, Pühajärve Põhikool ning Haljala Kool. Kõikide veenvate võitudega sai alagrupis esikoha taas Tartu kool- Katoliku, kellele järgnesid Pühajärve, Haljala, Kallavere ja Elva.
Lõpliku paremusjärjestuse järgi võitis Tartu Kivilinna Kool ning Kallavere Keskkool jäi jagama 13.-16. kohta koos Valga Priimetsa Kooli, Pärnu Tammsaare Kooli ning Torma Põhikooliga.
Tütarlaste Pallilahingu võistkond: Elvira Novatskaja, Jana Aljas, Anahanum Nazirli, Madelin Selge, Rebeka Vunk, Alina Sumin, Triinu Määr, Sofia Tšumakova, Vladislava Popova.
Poiste B alagrupis mängisid Kadrina Keskkool, Kallavere Keskkool, Tartu Kivilinna Kool ja Elva Gümnaasium. Esimese koha alagrupis saavutas Kivilinna, kellele järgnesid Elva, Kadrina ja Kallavere.
Poeglaste Pallilahingu võistkond: Keito Kees, Jegor Tšeburahhov, Artjom Prokopenko, Steven Kozlekov, Ivan Krasnov, Tristian Eric Münter, Markus Sikk, Henry Teras.
Esimene koht lõpliku paremusjärjestuse järgi võitis Viljandi Kesklinna Kool ning Kallavere Keskkool jäi jagama 13.-16. kohta Luunja Keskkooli, Lähte Ühisgümnaasiumi ja Harjujärve Kooliga.
Aitäh, lastele, lapsevanemale ja koolile , kes toetasid meid finaalvõistlustel.

Õpetaja Karin Pärtel

ILON WIKLAND 90
05.02.2020
5.veebruaril tähistas meie kool Ilon Wikland 90 ning selleks puhuks said esimese vanuseastme õpilased kuulata ja näha ettekannet tema elus ja loomingust. Lisaks olid õpilased joonistanud tundides pilte Karlssonist. Külla olime kutsunud ka Maardu Sipsiku lasteaia Jaaniusside rühma. Lapsed saabusid kooli tundide ajal ning peale väikest ettekannet raamatukogus said nad uudistada ka koolimajas ringi. Lapsed kiitsid meie kooli ning ütlesid, et koolimaja on suur ja väga ilus. Lisaks meeldis tüdrukutele väga ka see fakt, et koolimaja on roosat värvi. Jaaniussid käitusid väga hästi ning oskasid lugu pidada vaikusest ning korrast.

Huvijuht Marin Naar

Matemaatikavõistlus "NUPUTA"
31.01.2020
31. jaanuaril toimus Kehra Gümnaasiumis matemaatikavõistluse Nuputa Harjumaa piirkonnavoor. Võistlused avas EV peaminister Jüri Ratas.
5.-6. klasside võistkondi osales 29. Võitis Keila Kool, Kallavere Keskkooli võistkond (Kris-Martin Viigisalu, Lilia Lullu, Gerit Reidak, Aleks Nazarenko) saavutasid tubli 19. koha.
7. klasside 23 võistkonna seast võitis Püünsi Kool. Kallavere Keskkooli võistkond (Elli Tulp, Anastasia Kosjakova, Martin Umbleja) saavutas 20. koha.

Õpetaja Katrin Kuusk

Kallavere Keskkool 135
„„1882. aastal pannakse uue, spetsiaalselt koolimaja tarbeks ehitatavale majale nurgakivi. Ürituse raames korraldatakse näitemäng „Säärane mulk“ ning heategevusega kogutakse maja ehituseks 100 eurot. Koolmeister J. Buck kaotab töökoha, sest osaleb näitlejana, mis tol ajal õpetajale keelatud oli. 1885. aastal valmib Kallavere koolimaja ning alates sellest hakkab koolil järjepidev ajalugu, kus õpe ei katke.““

- Väljavõte Kallavere Keskkooli almanahhist

Kallavere Keskkool ootas 2020. aasta 20. jaanuarit väga, sest just käesoleva aastaga möödub Kallavere koolimaja valmimisest ning ühtlasi kooli algusest 135 aastat.
Viimased kaks nädalat on Kallavere koolimajja sisenedes tunda olnud põnevust ja ärevust. Vahetundide ajal on kuulda olnud lauluviise, mida kooli laululapsed on õppinud sünnipäeva kontsert-etenduse tarbeks. Liikumistundides on põhirõhk läinud lustakate tantsusammude selgeks õppimise peale. Ka õpetajate toas on kuulda olnud huvitavaid lauluviise ning diskussioone näituse väljapaneku ja võimla dekoreerimise teemadel.
Viimase puhul on olnud elevust palju, sest 17. jaanuari õhtul sai võimlasse üles seatud lava, mis on kooli suureks unistuseks olnud juba pikemat aega. Rõõmusõnumi edastas Maardu linnapea Vladimir Arhipov kooli traditsioonilisel jõululõunal 2019. aasta 20.detsembril. Lava puhul saadame erilised tänud Kallavere Keskkooli hoolekogu ning Maardu Linnavalitsuse poole teele.
20. jaanuari hommikul oli koolimaja täis särtsu ja energiat, sest kaua oodatud sünnipäev oli viimaks kätte jõudnud. Pärast viimast ringkäiku, mis kinnitas, et näitused on koolimaja seinadel ja võimlasse on kerkinud uhke lava, ning edukat kontsert-etenduse peaproovi Maardu Vaba Aja Keskuses, oli selge, et koolimaja on valmis tervitama oma vanu sõpru, õpetajaid ning endiseid ja praeguseid õpilasi ning kontsert-etendus võib alata.
Kontsert-etendus põhines Silvi Väljal raamatul “Jussike ja seitse sõpra“, viies vaatajad rännakule läbi nädala. Õhtujuhtideks olid Kallavere Keskkooli abiturient Anette Janson ja 7. klassi õpilane Karl Šarikov. Algklasside ja keskastme laulude eest vastutas õpetaja Viive Loov ning rahvatantsud õpetas selgeks õpetaja Killu Kaareste. Lisaks ei saa unustada kooli kandleansamblit, mida juhendas Mare Peterson. Suure üllatuse tegid ka gümnaasiumi õpilased, kes viimasel hetkel otsustasid anda ka enda ilusa panuse. Unustada ei saa ka alati üllatavat õpetajateansamblit. Laval olnud laste säravad silmad tõid kinnituse, et kõik laabus suurepäraselt. Esinejatega võib igati rahule jääda.
Üheks õhtu erilisemaks osaks oli ühine rongkäik Maardu Vaba Aja Keskusest Kallavere Keskkoolini. Rongkäiku vedas Kallavere Keskkooli lippu hoidev kooli haldusjuht Meelis Merilai. Teda saatsid kooli noorkotkad ja kodutütred. Oli uhke ja ülev tunne ning paljud arvasid, et sellest võiks saada üks osa kooli traditsioonist.
Võimlas võeti vastu kõik soojad õnnitlused ning tänusõnad, tervitati vanu ja uusi tuttavaid ning seejärel asuti tordilaua kallale. Suureks sünnipäevaks olid tordid teinud kõik klassid. Peo lõpetas ansambli Põhja-Tallinn esinemine, mis täitis tantsupõranda.
Mida soovida koolile, mis on haridust pakkunud 135 pikka aastat? Soovin, et pika ajalooga kooli oskaks hinnata nii noor kui vana, et õppimine oleks jätkuvalt au sees ning Kallavere Keskkoolini sisse tallatud rada käiksid õpilased ka järgnevad 135 aastat. Elagu Kallavere Keskkool!

Marin Naar, Kallavere Keskkooli Huvijuht

Näita rohkem/vähem
Kallavere Keskkooli 2019.aasta pühadekaart
Selle aasta pühadekaardiks valiti veidi ebatraditsioonilisem kunstitöö, mille autoriks on 8.klassi Lisette Pent. Maal valmis kooli kunstitundides. Töö on tehtud segatehnikas, milleks kulus mitmeid erinevaid töövahendeid- pintsleid, svammi, vana pangakaarti, sõrmi. Iga vahendiga saavutati erinevaid efekte. Pildi inspiratsiooniks oli briti kunstnik Yvonne Coomber. Töö meeldis õpilastele väga!
Ehkki Lisette ei kujutanud pildiga oma sõnul üldse talvist maastikku, leidis kooli juhtkond selle sobivat meie 2019.aasta pühadekaardiks. Aitäh tublile kunstineiule ja kauneid teoseid ka edaspidiseks!

Algklasside jõulupidu "Eesti jõulud"
Sel aastal otsustasime oma algklasside jõulupeo pidada koolimajast väljas. Leidsime, et parim koht selleks on Kallavere küla Rehetare, kus mitmeid ruume ning suur rehetuba. Lahke perenaine Anu Sibrits oli nõus meid igati aitama.
18.detsembril lubas üle Eestimaa suurt tormi, kuid ennelõunal seadsid meie algklassid igatahes sammud Rehetare poole. Esimesena kohale jõudnud klasse tervitas lõkke ääres käsi soojendav Jõuluvana, kes meid tuppa juhatas. Talutubades toimusid lastele erinevad töötoad: õpetati looduslikust materjalist valmistama kuuseehet ja niinenukku, iga laps sai kaunistada piparkooke. Töötube juhendasid perenaine Anu Sibrits ja Tiina Siimaa, abiks olid kõik klassiõpetajad ja kooli tugimeeskond. Peagi saabusid ülejäänud klassid, kes Jõuluvana juhendamisel rehealla kuusepuu tõid ning selle kaunistaid. Seejärel algas tore vana-aja jõulupidu! Algatuseks ilmuski Näärisokk, keda esitas 6.klassi Katja. Näärisokk „katsus“ lapsed läbi: poisid said proovida näiteks kukepoksi ja vägikaikavedu, tüdrukud hüpata üle vöö või kerida nööri.Näärisokk esitas lastele mõistatusi ja vitsutas vana kombe kohaselt lapsed ka läbi.
Siis laulsime jõululaule, saateks õpetaja Viive Loov akordionil. Loomulikult ei puudunud ka eesti rahvatants. Lõpetuseks jõime kuuma teed ja krõbistasime piparkooke. Jõulupeo lõpuks oli igal lapsel lisaks kommikotile boonusena ka punased põsed! Aitäh õpetaja Tiinale peo ülesehituse ja läbiviimise eest!

5 aastat Päkaristseid!
Juba viiendat aastat avas meie kool detsembri alguspäevadel kogukonnale oma uksed ning kutsus pered pühademeeleolus tegevusi toimetama.
Sarnaselt eelmisele aastale korraldasime selgi korral üritust peamaja fueajees ning sellega kaasnevates ruumides. Otsustasime sel korral meisterdamise asemel pakkuda tegevust teematubades, sellest ka meie ürituse alapealkiri Jõulumaa. Lapsi ootasid päkapiku postkontor, talvelaulude karaoke, näomaalingud. Õpetaja Tiina Sinimaa ja tugimeeskonnna kaasabil sai nautida muinasjututoa maagilist õhkkonda, käpiknukkudega etendati seal muinasjuttu Lumeeit.
Vastukaaluks pühade siginale-saginale oli avatud meelerahu tuba. Seal askeldasid õpetajad Kerli Vallmann, Katrin Kuusk ja Sianda Siiman. Kunstiklassi üles seatud meelerahutoas sai lebaskleda kott-toolil, kuulata kõrvaklappidest rahustavat muusikat, juua teed, värvida mandalaid või mängida eksootilistel pillidel. Mõnusat rahu ja vaikust nauditi väga! Huvitav uus atraktsioon oli ka Kuldkalake. Väikese tasu eest sai spetsiaalse ridva abil eesriide tagant õngitseda erinevaid kingitusi. Õngitsemas käisid väikesed ja suured, toimetada aitasid õpetajad Ene Kaupmees ja Margit Künnap. All hämaras aulaga külgnevas keldriruumis oli avatud lastekaraoke! Sõbralike õpetajate Diana Krahe ja Kadri Aariku julgustamisel võis igaüks tunda end hetkeks tõelise lauljana ning laulda tuntud talveteemalisi lastelaule mikrofoni. Pimeduses helendavaid ja sillerdavaid näomaalinguid pakkusid kooli kunstiklubi tublid tüdrukud õpetaja Gerli Rapperi mahitusel. Ringi liikus 8. klassi Caroly, kes müüs loteriipileteid. Avatud oli loomulikult ka ka fotonurk, kus tehtud jõulumeelolus fotod saadeti soovijale otse meilile. Fotonurgas tegutsesid 9.klassi Karina ja Aliya. Väga novaatorlik oli õpetaja Meelis Merilai ja Ivar Käsperi juhitud videotervituste nurk. Seal edastatud tervitused filmiti üles ning postitati kohe kooli Facebooki-lehele. Avatud oli ka väike jõuluturg, kus oli ka õpetajate müügilaud maitsvate hoidiste ning ilusate käsitööesemetega. Müüjana osales ka üks õpilane, 8.klassi Lisette, kes müüs omavalmistatud poekotte.
Suure panuse ürituse õnnestumisse andis ka seekord kooli hoolekogu, kes kattis vestibüüli armsa kohviku. Paari tunni jooksul osteti kohvik sisuliselt tühjaks ning see oligi ju eesmärk. Nimelt läheb kogu üritusel kogutud raha meie suure soovi täitmiseks- osta oma koolile teisaldatav lava. Kooli üritused toimuvad ilma tõusuta võimlas või aulas ning publikule pole esinejaid tegelikult üldse näha. Üritust väisasid ka Maardu linnajuhid ning kinnitasid, et toetavad meie ettevõtmist.
Päkaristsed lõpetas tore kontsert, kus lauldi ja tantsiti, mängiti kannelt ning loositi loteriiauhindu.
Aitäh tublidele tehnilise meeskonna poistele Karlile ja Kristjanile eesotsas Nikitaga! Aitäh kõikidele esinejatele ning kõigile, kes tulid sel armsal laupäeval Kallavere Keskkooli!

Asjalik novembrikuu
Novembrikuus pidasime teadusnädalat ning tähistasime kodanikupäeva.
Teadusnädal erinevate töötubade ja tegevustega oli plaanis seoses maailmakuulsa teadlase, avastaja ja maalikunstniku Leonardo Da Vinci 500. sünniaastapäevaga sel aastal. Nädalal toimus mitmeid töötube erinevatele kooliastmetele. Šokolaadi kaevandamise töötuba 9.-12.klassidele viis läbi TalTechi Geoloogia Instituudist Andrus Paat. Küpsiste näitel viidi läbi kogu kaevandamise protsess: küpsised kaaluti, eraldati pähkid ja šokolaad ning täideti töölehed. Oli väga põnev! Õpetajad ja 8.klassi õpilased õppisid kasutama 3D pliiatsit ning valmistama nendega soovitud kujund, näiteks prillid. Töötuba juhendas õpetaja Kerli Vallmann. Lisaks taaselustati põhikooli kunstitundides Leonardo Da Vinci kuulsaid töid.
Ka algklassikud said kuulsast leiutajast aimu, maalides kunstitundides oma nägemuse Mona Lisast. Lisaks külastas kooli teadusteater Kolm Põrsakest. Teadusteater näitas erinevaid aineid segades, kuidas kiiresti kogu ruum suitsuga täita, kuidas teha külma tossu, kõva pauku, kõrget leeki jne. Etendus möödus laste pööraste ovatsioonide ja hõisete saatel ning meeldis meie õpilastele väga! Kogu novembrikuu on kooli fuajees aga vaatamiseks väljas Eesti Teadusagentuuri näitus õpilasleiutajate konkursi töödest.
Kuu lõpus toimus 1.-4.klassi õpilastele Kadrihommik. Kadriemast õpetaja Tiina Sinimaa eestvõtmisel tutvustati kadripäevakombeid, lauldi ning muidugi tantsiti.
Novembrikuu lõpetasime asjalikes toonides, pidades kodanikupäeva puhul maha järjekordse viktoriini. Nagu eelmiselgi aastal, oli viktoriin suunatud 6.-12.klassi õpilastele. Võistkonnad selgusid loosimise teel ning erinevate valdkondade küsimusi oli kokku 30- Eesti, kultuur, loodus, sport, linnad-riigid ja varia. Igale plokile anti vastamiseks 7 minutit. Põnev oli jälgida, kuidas punktid tabelisse tekkisid. Kohe mängu alguses läks viktoriini juhtima võistkond Toomased, kes viktoriini 25 punktiga ka võitis. Teisele kohale jäi võistkond Oranz 23 punktiga, kolmandaks 17punkti kogunud võistkond Malev.
Novembrikuus liitus Kallavere Keskkool Rohelise kooli võrgustikuga, mis ühendab endas keskkonnateadlikke lasteasutusi üle maailma. Igast klassist valiti esindaja töörühma, mis hakkab meie kooli keskonnateadlikkusega aktiivselt tööle. Töörühma esimene kohtumine toimus 19. novembril. Üheskoos valiti kooli selle aasta kolm fookusteemat, milleks said prügi ja jäätmed, transport ja vesi. Esimesena hakatakse lahendama just prügi ja jäätmetega seonduvat. Kogu töörühm koguneb taas 10. detsembril. Vahepeal tegutsetakse 1.-6. klassi ja 7.-12. klassi tiimides. Nii nõu kui ka jõuga kaasalööma on oodatud kogu koolipere! Üheskoos liigume puhtama ümbruse ja väiksema jäätmetootmise suunas.

Kallavere Keskkooli juubelilogo on valitud!
Septembrikuus kuulutasime avalikult välja logokonkursi meie 20.jaanuaril 2020 saabuva 135. juubeli puhul.
Kooli logosid maaliti nii kunstitundes, kui kujundati ka koduarvutites. Oktoobrikuu lõpuks oli meil kenake patakas toredaid töid käes ning kutsusime kokku juubelikomisjoni. Juubelikomisjon planeerib ja korraldab kooli juubeliga seonduvat ning sinna kuulub kooli juhtkonnale lisaks õpetajaid ning hoolekogu esindaja.
Pea ühehäälselt osutus kohe alguses valituks 10.klassi õpilase Jüri Meinsoni kujundatud logo pärja ning numbritega 135. Jüri oli teinud väga korraliku töö kujundusprogrammiga ent lõplik variant tekkis alles pärast korduvaid ümbertegemisi ning uusi hääletusi. Päris viimane variant oligi see kõige-kõige ning meeldis kõigile!
Kallavere Keskkooli juubelilogo hakkab kaunistama kõiki kooli juubelimeeneid ja –trükiseid. Aitäh kõigile, kes logokonkursil osalesid! Teie töödest seame kooli sünnipäevaks kokku vahva näituse!
Oktoobrikuus tähistasime ettevõtlusnädalat!
Kuna kõikjal Eestis ettevõtlusnädalat tähistatakse, lõime ka meie oma kooliga sel aastal ettevõtlusnädala.
Alustasime tuntud ettevõtja külaskäiguga. Abiks oli selles tänuväärne algatus MINULUGU, mis igal aastal koolidesse tuntud ettevõtjaid vahendab. Sel aastal oli andnud oma nõusoleku koolides oma lugu jutustada 181 ettevõtjat. Osalevaid koole oli 157, meie kool nende seas.
Meie kooli õnnestus loengut pidama saada eduka tarkvaraettevõtte BOLTI-i, endise Taxify asutaja ja juht Martin Villig. Loeng oli suunatud 7.-12.klassi õpilastele ja toimus 11.oktoobril. Huvitav oli jälgida, kui sundimatult tuntud ettevõtte juht käitus. Huvitav oli kuulata tema lugu lapsepõlves teenitud taararahast ning erinevatest katsetustest juba koolipoisina. Martin Villig ei häbenenud tunistada, et kõiki tema ettevõtteid ei saatnud edu. Ta julgustas noori proovima kätt ja omandama kogemusi erinevates eluvaldkondades, lööma kaasa vabatahtlikuna, proovima töötamist näiteks kusagil poes ning alustama näiteks õpilasfirma loomisest.
Ettevõtlusnädalal toimus koolis ka Sügislaat. Sel aastal oli osalejaid niivõrd palju, et senine laatade toimumiskoht galerii jäi lausa kitsaks. Eelnevalt käisid klassides müüjaid kirja panemas ja soovitusi andmas õpilasesinduse liikmed. Julgustati müümast ka isemeisterdatud esemeid ning mõtlema veidi kaugemale tavapärastest muffinitest. Hästi tore ja vaheldusrikas laud oligi näiteks 3.b klassil, kus lisaks suupärasele ka omavalmistatud ehted ja küünlaalused. Meeldiv, et sel korral oli avatud ka kaks kohvikut. Esimeses toimetasid 6.klassi poisid ning kohviku nimigi oli Poiste klubi. Teine kandis nime Lebolalala ning seal oli perenaiseks õpilasesinduse Katja. 8.klassi neiud müüsid isevalmistatud poekotte, millest teenitud raha annetatakse heategevusse. 3.a ja 9.klassi neiud pakkusid müügiks hoopiski teenust- näomaalinguid! Väga palju ja edukalt müüdi isevalmistatud lima. Mõni laadaline oli läinud kergema vastupanu teed, ostnud poest komme- küpsiseid ja müüs neid eraldi tükihinnaga. Kuid eks laada mõte ongi ju lapsele kauplemist õpetada! Meie laata väisasid ka Maardu linnavalitsuse liikmed. Laadal käis ringi ka mitu anonüümset „hindajat“, kes müügilette ja väljapanekuid terase silmaga piidlesid. Parima (huvitavaima, mitmekesiseima) kaupleja tiitel koos auhinnaga antakse välja 1.trimestri lõpus tunnustusaktusel.

Õpetajate päeval said meie pedagoogid tunnustust!
4.oktoobril tähistati kõikjal õpetajate päeva! Meie pedagoogid kogunesid juba enne kella kaheksat kooli kolmandale korrusele, kus neid ootasid gümnasistid ja hoolekogu liikmed. Hoolekogu eestvõtmisel oli kõikidest algklasside õpetajatest valminud toredad stendid. Sõna sai koolijuht Raina Vilkes, kes andis tolleks päevaks võimu gümnasistidele üle. Armsa tseremoonia käigus kleepis iga õpetaja end asendavale gümnasistile rinda oma nimesildi ning sai vastu kollase roosi. Paljudel õpetajatel oli selleks hetkeks juba nii mõnigi lillekimp käes, sest õpetajate päeva oskab meie õpilane vägagi hinnata!
Siis avalikustati aasta lemmikõpetaja. Traditsioon kutsuti ellu eelmisel aastal kooli hoolekogu poolt. Lemmikõpetaja valimine toimus internetihääletuse teel. 2019.aasta Lemmikõpetaja karika ja aukirja sai Jaan Kaupmees, Kallavere Keskkooli ajalooõpetaja ja õppejuht, kes kogus sel aastal ülekaaluka arvu toetushääli.
Tervituskõne pidas ka libadirektor ehk 12.klassi Anette Janson, siis siirdus koolipere tundidesse, sel päeval olid need veidi lühemad.
Õpetajad veetsid toreda ennelõuna aga hoopis Lilleorus. Sealses õppekeskuses tutvusime alternatiivsete õppe- ja elukorraldusvormidega ning läbisime emotsioonide joonistamise töötoa. Kell 13 istusime aga juba kõik Maardu VAK-i saalis, sest Õpetajatepäeva Gala Aasta Õpetaja 2019 konkursile oli üles seatud päris mitu meie kooli õpetajat. Ürituse meelelahutusliku poole eest kandsid hoolt kõikide koolide isetegevuslased, ka meie kooli õpetajate naisansambel esitas meeleoluka popurrii erinevatest lauludest. Üritust juhtisid kaks gümnasisti, neist üks meie 12.klassi Jan Smirnov.
Südame põksudes jälgisime, kuidas lavale kutsuti Gerli Rapper, kes kuulutati Maardu aasta 2019 noore õpetaja tiitli vääriliseks. Maardu aasta 2019 klassiõpetaja tiitlile kandideeris meie koolist lausa kaks pedagoogi- Tiina Sinimaa ja Ene Kaupmees. Valituks osutus seekord Tiina. Maardu aasta 2019 klassijuhataja tiitlile kandideeris meie koolist 8.klassi klassijuhataja Eeva Mesi, seekord tema aasta klassijuhatajaks siiski ei saanud. Lisaks olime esitanud meie Ellen Loopere Maardu 2019 haridustöötaja elutööpreemia auhinnale. Kõik laureaadid said lillekimbu, tänukirja ja mälestusmeene, lisandub rahaline preemia. Ka nominendid kutsuti lavale, lillekimbu ja õunakujulise mälestusmeene tänukirjaga said nemadki.
Palju õnne kõikidele meie õpetajatele, kes on iga päev parimad ning annavad tähelepanuväärse panuse laste kujundamisel!

Noored Kotkad ja Kodutütred tegutsevad!
Kallavere Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühma pidulik koondus toimus 26.09.19 kooli aulas.
Ürtus algas traditsioonilise lippude sissetoomise ning lipulauluga. Muidugi lauldi ka Eesti hümni. Seejärel on kombeks süüdata 2 küünalt sõnadega “Tuli soojendab, tuli valgustab”.
Võeti vastu uued liikmed: Ramil Viirsalu, Romek Viirsalu, Robin Tulp, Andre Nigul ja Anna Kotšurovskaja.
Noored andsid vande ja kinnitasid, et on tutvunud Noorte Kotkaste kommetega ja järgivad neid. Peale seda löödi nad mõõgaga Nooreks Kotkaks. Vande võttis vastu Janek Võsu, kes on Noorte Kotkaste malevapealiku abi.
Kotkaste seas oli ka järkude ja erialade läbijaid. Enesekaitse eriala sai Romek Viirsalu ja koka ning enesekaitse eriala Ramil Viirsalu.
Kodutütardel käib toiming leebemalt ja kedagi mõõgaga ei lööda. Anna andis vande ja lubas samuti järgida Kodutütarde kombeid. Kodutütarde seas oli ka järgu läbijaid.
Sõna võttis Kallavere Keskkooli direktor Raina Vilkes, kes tervitas noori ja tõi kolm kingitust: luuletuse, Kallavere Keskkooli rinnamärgid ja kotitäie magusat.
Peale pidulikku osa olid kõik oodatud ka peolaua juurde.
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Kallavere rühmajuht on Raili Umda.

Kallavere Keskkool kuulutab välja logokonkursi!
Seoses kooli läheneva 135.sünnipäevaga 20.jaanuaril 2020 kuulutame välja logokonkursi.
Võidulogo hakkab kaunistama sünnipäevatrükiseid ning -meeneid.
Valminud töödest paneme üles näituse.

Ootame aktiivset osavõttu!
Märgistasime kooliteele jäävaid ülekäiguradu!
Juba mitmendat aastat osaleb ka meie kool Maanteeameti toredas ettevõtmises „Peatu, vaata, veendu“. Ettevõtmise eesmärk on noorte liikluskasvatus, markeeritakse oma kooli läheduses olevad ülekäigurajad sõnadega „Peatu, vaata, veendu“. Lisaks sellele, et spreivärvide ja žabloonidega on õues lahe möllata, peaks noorele vähemalt enda märgistatud ülekäiguraja ees meenuma peatuda ning vaadata, ega sõidukit ei tule.
Markeerimisele järgneb viktoriin klassijuhatajatunnis ning kõikidele on ka toredad auhinnad, sel aastal olid need hiiglaslikud rohelised markerid.
Kallavere Keskkooli 4.ja 5.klass markeerisid koolilähedased ülekäigurajad Keemikute ja Noorte tänaval. Markeeringud peavad vastu kogu kooliaasta. Ohutut liiklemist!

Koolialguse aktus
Kallavere Keskkooli koolialguse aktus toimus 2.septembril. Päev oli suviselt päikesepaisteline ning kooli spordiväljakule kogunes palju rõõmusuiseid lapsi. Tore, et tulla said ka paljud pereliikmed- platsil oli rahvast kenake hulk!
Üritust juhtis 7.klassi Karl Šarikov, kes tegi seda seekord Sipsiku-rollis. Lisaks Karlile liikus ringi mitmeid Pipiks-kehastunud õpetajaid ning hiljem selgus ka, miks.
Nagu ikka, kõndisid pidulikult ette verivärsked esimese klassi koolijütsid, saatjateks meie kooli gümnasistid.
Esimesse klassi tuli sel aastal 16 õpilast, klassijuhatajaks sai Veronica Kaupmees. Pidulikult nimepidi kutsuti iga laps ette ning anti käepigistuse saatel Aabits.
Uue õppeaasta puhul oli kooli tulnud tervitama ka Maardu linnajuhid. Uusi õpetajaid sel aastal tutvustada ei olnudki, direktori kohustes tervitas kooliperet Raina Vilkes.
Aktusele lisasid vürtsi lõbusa Pipi lauluga 3.klassi Lisella Elias ning lauluga Saab sööki ja jooki õpetajate ansambel. Nagu Sipsik tabavalt ütles- meie majas saab laps tõesti nii sööki, jooki, pannkooki, kui ka palju muud eluks vajalikku!
Aktusele järgnes klassijuhatajatund nind õpetajate töölauad täitusid lillesülemitega.
Rõõmsat kooliaastat kõigile!

Avalik kalender