Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017.õppeaastal

 • § 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
  • (1) Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
   • 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
   • 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.-31. mai 2017. a;
   • 3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
   • 4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
   • 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
   • 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.
 • § 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
  • (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
   • 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
   • 2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.
  • (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
   • 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
   • 2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
   • 3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a. [RT I, 23.09.2016, 1 - jõust. 26.09.2016]
   • 4) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2017. a.

Täisversioon määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/123092016006

Avalik kalender