Teated

Eelkooli algus
Kohtume koolis 13. oktoobril kell 16.30.
Eelkool

1. septembri aktus
Hea Kallavere Keskkooli õpilane ja pereliige!
1. september on sündmus, mis jääb meelde kogu eluks.
Ootame esimesse klassi astujaid ja nende vanemaid pidulikus riietuses kell 10.00 oma esimesele aktusele, et saaks alata ühine koolitee.
2.-9. klassid on oodatud kooli kell 11.00.
Et kõik laabuks kenasti ja päevast jääks kena mälestus, siis palume mitte osaleda aktusel haigusnähtude esinemisel.

Hoolime ja hoiame üksteist!

Head lapsevanemad!
Seoses viiruse COVID-19 levikuga ja esimese juhtumiga Eesti haridusasutuses on saatnud Haridus- ja teadusministeerium haridusasutustele üleskutse olla valmis vajadusel ka ajutiselt uksed sulgema ja korraldama õppetöö ümber, et vältida nakkuse levikut koolides ja lasteaedades.
Näita rohkem/vähem

• Kõigil, kes on tulnud perega reisilt kõrge riskiohuga piirkonnast, palume jääda 14 päevaks koju ning jälgida oma tervist. Riskipiirkonnas käidud lapsi palume tungivalt haridusasutusse mitte tuua. Seda ka juhul, kui kellelgi haigussümptomeid pole. Riskipiirkondi täpsustatakse Terviseameti kodulehel www.terviseamet.ee igapäevaselt. Asjaosalistel palume end selle informatsiooniga kursis hoida.
• Kõik haridusasutuste töötajad ja lapsevanemad peavad teavitama kooli juhtkonda, kui nad on tulnud riskipiirkonnast või neil on olnud otsekontakt mõne COVID 19 nakatunuga.
• Haridusasutuse juhil on õigus otsustada riskiohuga piirkonnast saabunud töötaja ja õpilase/lasteaia lapse osas nende ajutise (14 päevaks) tööst või haridusasutusest eemalejäämise. Eemalejäämise ajaks tagatakse töötajale võimalusel kaugtöö võimalus ja õpilasele digi- või koduõpe. Sel ajal tuleb vältida ka osalemist huvi- ja sporditegevustes ning viibimist avalikes kohtades.
• Haridusasutuste juhid ja linnavalitsus on pidevas koostöös ja jagavad üksteisele olulist informatsiooni koheselt selle ilmnemisel/teadasaamisel, helistades abilinnapeale Anastassia Valužinale telefonil 6060 752.
• Meediaga suhtlevad haridusasutuste juhid koostöös Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Jelena Katsubaga (telefon: 6060 723; jelena.katsuba@maardu.ee). Meedia päringud saata kirjalikult ning haridusasutuste juhtidel vastused kooskõlastada Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhatajaga Jelena Katsubaga.

Tervist puudutavate küsimuste korral helistada oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220 või + 372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).

Haridusasutuses COVID 19 viirusjuhtumi korral
• Juhul, kui laps on tulnud riskipiirkonnas või tal on olnud otsekontakt COVID 19 kinnitatud juhuga ja õpilasel/lasteaia lapsel ilmnevad koolis/lasteaias koroonaviirusele iseloomulikud sümptomid, tuleb õpilasel pöörduda kooli õe või tervisetöötaja poole ning lasteaialapsel õpetaja poole. Tervisetöötaja annab koolis õpilasele kirurgilise maski, võtab ühendust lapse vanemaga ja palub talle esimesel võimalusel järele tulla ning võtta ühendust perearstiga. Kui lasteaialapsel ilmnevad haigustunnused, siis võetakse lapsevanemaga ühendust, ning vanem on kohustatud viivitamatult lapsele järgi tulema. Kuni lapsevanema saabumiseni on haigustunnustega laps isoleeritud. Juhul, kui kahtlus ei leidnud laboratoorset kinnitust, teavitab lapsevanem sellest haridusasutust ning jälgib last kodu kuni täieliku paranemiseni.
• Kinnitatud COVID 19 juhtumi korral teavitab Terviseamet haridusasutuse juhtkonda ja küsib nakatanu lähikontaktsete nimekirja. Terviseamet teavitab kõiki lähikontaktseid ja jagab neile käitumissoovitused.
• Haridusasutuse sulgemise vajaduse üle otsustab haridusasutuse juht, kooskõlastades selle tegevuse Terviseameti ja Maardu Linnavalitsusega. Maardu Linnavalitsuse ja kooli ning lasteaia juhtide ühine seisukoht on, et haridusasutused konkreetse juhtumiga seotud maja või klass/rühm (oleneb sellest kas klassi/rühma tunnid toimuvad ainult ühes ruumis) tuleb liigse riski vältimiseks igal juhul sulgeda.
• Haridusasutuse sulgemise korral teavitab haridusasutuse direktor töötajaid ja lapsevanemaid kooli ja lasteasutuste e-posti kaudu või Stuudiumi kaudu. Samuti informeerib toitlustus-, turva- ja puhastusfirmat ning rentnikke. Koostöös Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnaga avaldatakse informatsioon valla ja kooli infokanalites.
• Otsuse haridusasutuse taastamiseks tehakse koostöös Maardu Linnavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Terviseametiga, kui riskiperiood on möödas ja saab tagada nii õpilase/lasteaialapse kui ka töötajate turvalisuse.

Haridusasutuse sulgemise korral

Lasteaiad
• Rühmaõpetajad võtavad ühendust rühma lastevanematega, et lapsed viivitamatult lasteaiast evakueerida.
• Lasteaiast lahkudes võtavad vanemad kaasa kõik lapse isiklikud asjad.
• Lapsega, kelle vanemaga ei õnnestu ühendust võtta, viibib õpetaja kontakti saamiseni ainult oma rühmas. Toitlustamine toimub oma rühma ruumis.

Lasteaia õpetaja/personal
• Rühmaõpetaja lahkub majast kui kõik lapsed on vanematele üle antud, teavitades sellest maja õppejuhti.
• Rühmaõpetaja liigub lasteaiamaja üldruumides ainult vajaduse korral.
• Võtab kaasa isiklikud asjad ja lahkub majast.

Koolis 1.-4. klass
• Kui õpilased on rühmatunnis või kehalises kasvatuses, siis kogunevad esimesel võimalusel oma koduklassi.
• Õpilased võtavad kontakti oma vanemaga ja klassijuhataja kontrollib, kas kõik on vanemaga ühendust saanud.
• Kui õpilane on vanemaga saanud ühendust, siis lahkuvad lapsed koolis ja võtavad kaasa kõik õppevahendid ja garderoobist üleriided ning vahetusjalanõud.
• Klassiõpetaja lahkub ruumist viimasena, et tagada õpilaste turvalisus.
Koolis 5.-9. klass
• Õpilased võtavad klassiruumist kaasa oma õppevahendid.
• Õpilaskappidest võtavad kaasa oma isiklikud asjad (sh õppevahendid). Kappe ei tohi lukustada!
• Õpilased riietuvad garderoobis, võtavad kaasa vahetusjalanõud ning lahkuvad koolimajast.
• Õpetaja lahkub klassiruumist viimasena.

Koolis õpetaja/personal
• Teavitab klassi juhtumist ja korraldab koolimajast lahkumise vastavalt eelpool toodud juhistele.
• Võtab kaasa oma edaspidiseks tööks vajalikud vahendid ja lukustab klassiruumi ukse ja lahkub majast.
Karantiini ajal korraldab Terviseamet kooli ja/või lasteaia ruumides põhjaliku desinfitseerimise.
Tuvastatud haigusjuhtumi korral teavitab haridusasutuse direktor järgmisi asutusi ja isikuid:
• Terviseameti Põhja regionaalosakond, telefon 794 3700, e-post: kesk@terviseamet.ee
• Haridus- ja Teadusministeerium, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee
• Koolipidaja ehk Maardu Linnavalitsus, abilinnapea Anastassia Valužina, telefon 6060 752, e-post: anastassia.valuzina@maardu.ee

Haridusasutuste tervisetöötajad:
• Kallavere Keskkooli kooliõde Viktoria Solomina, 5362 8703 odekallavere@gmail.com
• Maardu Gümnaasiumi kooliõde Alla Matejuk, telefon 6060 848
• Maardu Põhikooli kooliõde Nadežda Dudina, telefon 6060 844, e-post: medode@mpkool.ee

Seoses infovahetusega haridusasutuse ja lapsevanemate vahel:
a) palume lapsevanematel kontrollida oma kontaktandmeid (telefon, e-post) e-koolis või Stuudiumis, kuna see on kooli ja pere vahelise suhtluse kanal;
b) soovitame peredel kokku leppida omavaheline info liikumine kriisiolukorras.
Seda kõike selleks, et kui peaks olema vajadus infot kiirelt liigutada, siis on teada töötavad infokanalid.
Kui peaks kinnitust leidma mõne Maardu kooli õpilase või töötaja COViD-19 viiruse positiivne leid ja koostöös Terviseameti, kooli pidaja ja HTMiga peetakse vajalikuks koolimaja sulgemist kuni kaheks nädalaks, siis:
- kool edastab lapsevanematele vastava info e-kooli, Stuudiumi, e-posti ja/või kooli kodulehe kaudu.
- 1.-4. kl õpilase vanemaga võtab laps ühendust telefoni teel ja klassijuhataja on lastega seni, kuni kontakt vanemaga on saadud. Õpilased võtavad klassiruumist kaasa kõik oma isiklikud õppevahendid ja garderoobist riided (ka vahetusjalanõud) ning lahkuvad koolimajast.
- 5.-9. kl õpilane võtab kaasa klassiruumist kõik isiklikud õppevahendid, garderoobist üleriided ja vahetusjalanõud ning lahkub koolimajast.
- 9.-12. kl õpilane võtab kaasa klassiruumist kõik isiklikud õppevahendid, garderoobist üleriided ja vahetusjalanõud ning lahkub koolimajast.

Kui kool peaks minema kuni 14 päevaks karantiini, siis toimub kodustes tingimustes mittestatsionaarne õppimine:
1.-4. klasside koduse õppetöö korraldus toimub lapsevanema e-posti ja e-kooli või Stuudiumi kaudu. Õppeülesanded saadetakse vastavalt tunniplaanile. Koordineerib klassiõpetaja.
5.-9. klasside koduse õppetöö korraldus toimub e-kooli või Stuudiumi kaudu vastavalt tunniplaanile. Koordinaatoriteks klassijuhataja ja aineõpetajad.

Haridusasutuste kontaktisikud:
• Kallavere Keskkool, direktor Margus Tõnissaar, telefon 6060 851, e-post: direktor@kallavere.ee
• Maardu Gümnaasium, direktor Maiu Plumer, telefon 6060 832, e-post: direktor@mgm.ee
• Maardu Põhikool, direktori kt Vassili Muhhin, telefon 6034 007, e-post: direktor@mpkool.ee
• Maardu Kunstide kool, direktori kt Jüri Schleifman, telefon 6060 854, e-post: maardukunstidekool@gmail.com
• Maardu Lasteaed Rõõm, direktor Estra Lõoke, telefon: 6060 836; 5553 7262, e-post: noorte@hot.ee
• Maardu lasteaed Sipsik, direktor Kristiine Juuse, telefon: 5558 5401, e-post: lasteaed@maardusipsik.ee
• Maardu lasteaed Rukkilill, direktor Zoja Lonskaja, telefon: 6060 841, e-post: maardurukkilill@gmail.com
• Muuga Lasteaed, direktor Stella Lusmägi, telefon 5194 5231, e-post: stella.lusmagi@muugalasteaed.ee

Muude asutuste kontaktisikud:
• Linna raamatukogu, direktor Jelena Leks, telefon 6060 830, e-post: maardulinnaraamatukogu@hot.ee
• Kultuuri- ja Infokeskus, direktor Igor Jermakov, telefon 6057 372, e-post: direktor@maarduvak.ee


Koolielu

Osalemine joonistuskonkursil „Tere kevad“
Kallavere Keskkooli 3. b klassi viis õpilast Tristan Eric, Kätriin Marinel, Romek, Rebeka ja Andre osalesid 15. aprillil 2020 toimunud MiniMeltsi joonistuskonkursil „Tere kevad“.
Antud konkursil osales 800 tööd ja neist valiti välja 25 kunstitööd.
Meie jaoks polegi alati oluline võit, vaid osavõtt!
Tänukirjad on üks osa tunnustusest!
Kunstitööde juhendajaks oli klassiõpetaja Ene Kaupmees.

Jätkub järgneval leheküljel: Koolielu 2019-2020Avalik kalender