Teated

Eesti Vabariigi 103. aastapäev
Jagame Teiega Kallavere Keskkooli poolt Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul videotervitust keset Maardu linna tegutsevast pisut enam kui 200 õpilasega koolist, kus üle 60% õpilastest on teisekeelsed.
Me väärtustame häid suhteid ja lugupidavat suhtumist igal tasandil. Selle kõnekaks näiteks on nii video ise kui ka videos esinevate laste omalooming, mille üle oleme eriti uhked, sest suurema osa esinejate kodukeel ei ole eesti keel.

Mina, Sina ja Meie – see ongi me väike Eesti! #elagueesti
https://youtu.be/Ba6t6jv5WqI

Täispikk e-kontsert:
https://youtu.be/bgZ_8OXmu1E
Õppekorraldusreglid alates 01.02.2021
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele ühtlustatakse huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, sportimisele ja treenimisele, täienduskoolitusele ja -õppele seatud piirangud üle Eesti. Korraldus ja seletuskiri avaldatakse veebilehel https://kriis.ee.
Tutvu korraldustega: Õppekorraldusreeglid.pdf
Avaldame kiitust
Meie kool avaldab kiitust õpetajatele Sianda ja Tiina, kes 1. ja 2.klassi tundides õpilastega koos roboteid avastasid.
Õpetajate Lehes avaldatud artikls on 10. klassi õpilase Aleksandr Sokologorski tehtud foto ning nendest tundidest valmis ka video tänu Erich- Mark Tšupinile, suur tänu poistele ning kõige suurem tänu juhendamise ja õpilastele tunni mitmekesistamise eest Kätlinile, kes on meie kooli raamatukoguhoidja ja robootikaringi juhendaja.
https://opleht.ee/2020/12/esimese-klassi-lapsed-randaalisid-lego-robotitega-mulda/
Õnnelikku uut aastat!

Õppetöö korraldamine uuel aastal
Valitsus otsustas, et vastavalt haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule saavad Harjumaal ja Ida-Virumaal 1.-4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed jätkata 11. jaanuarist ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel. Vabariigi Valitsus hindab olukorda ja vaatab kõik piirangud üle hiljemalt 7. jaanuaril.
• Valitsuse korraldus (https://www.riigiteataja.ee/akt/329122020002)

Venekeelse info leiate ministeeriumi veebilehelt (https://www.hm.ee/ru/informacionnoe-pismo-ot-30-dekabrya-ogranicheniya-posle-10-yanvarya…). По-русски читайте на странице министерства.

Näita rohkem/vähem Õppetöö korraldamine uuel aastal
Haridus- ja Teadusministeerium on kirjeldanud stsenaariumid õppetöö korraldamiseks uuel aastal. Stsenaariumite rakendamisel tuleb lähtuda piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

Stsenaariumitega saab tutvuda meie veebilehel (https://www.hm.ee/sites/default/files/stsenaariumid_30.12_est.pdf).
Kõigi stsenaariumide puhul jäävad avatuks lasteaiad ja -hoiud. Piiranguid ei kohaldata koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel.

Distantsõppe rakendamisel jäävad iga stsenaariumi puhul kehtima erisused õppijatele, kes:
• vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
• vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
• sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Harjumaal ja Ida-Virumaal jätkub osaline distantsõpe

11. kuni 17. jaanuarini tohivad kontakttegevustes osaleda üldhariduskoolide 1.−4., 9. ja 12. klassi õpilased.
Kõigis teistes klassides ning kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides võib kontakttegevusi läbi viia vaid eelpool mainitud erandjuhtudel.

Kontakttegevuste puhul peab toimuma tegevuse iseloomu arvesse võttev hajutamine. Õpperuumi väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Oluline on vähendada kontaktide hulka nii õppijate kui koolipersonali vahel.

Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
28. detsembrist kuni 17. jaanuarini on keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.

Pärast vaheaega taastub suuremas osas Eestist kontaktõpe

Teistes maakondades on alates 11. jaanuarist lubatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes kui kõrgkoolides. Võimalike piirangute rakendamise otsustavad Terviseamet ja koolipidaja, võttes arvesse Haridus- ja Teadusministeeriumi stsenaariumeid ning Terviseameti ja teadusnõukoja soovitusi.
Kontakttegevusi läbi viies tuleb järgida viiruse leviku pidurdamiseks vajalikke meetmeid: hajutamine, kontaktide vähendamine, hügieeninõuded, soovitame kanda maski.

Noorsootöö, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja täiendusõpe

Siseruumides toimuv noorsootöö, huviharidus ja -tegevus ning täiendkoolitus ja täiendusõpe on kuni 10. jaanuarini lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest. Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga rühmas, kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.
• Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
• Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
• Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.
• Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendusõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Pikaajalised plaanid

Haridus- ja Teadusministeerium on välja töötanud ka pikemaajalise strateegilise tasandusplaani selleks, kuidas aidata koolidel, huvikoolidel ja noortekeskustel, mis on ebastabiilsetes oludes tegutsenud juba pikka aega, taastada COVIDI-eelset seisundit. Plaanis keskendutakse õpilünkade kiirele ja süsteemsele tuvastamisele ning õppijate edasijõudmise toetamisele individuaalsetest vajadustest ja hetketasemest lähtuvalt. Samuti on olulisel kohal vaimse tervise toetamine ning e-lahenduste väljatöötamine kriisi võimalike tagajärgedega tegelemiseks. Vabariigi Valitsus arutab plaani uuel aastal. Plaani elluviimine vajab lisaressursse.
Piirangute mõju leevendamiseks töötab valitsus koos Töötukassaga välja meetmed erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujate toetamiseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi aastakokkuvõte

Aasta lõppedes on kombeks teha kokkuvõtteid: vaatame tagasi sellele ebatavalisele aastale. Täname kõiki haridusjuhte, õpetajaid, õppijaid, lapsevanemaid ja hariduse sõpru vapruse, kannatlikkuse, nutikuse ja hea koostöö eest! Koroona-aasta kokkuvõtet saab lugeda meie kodulehelt (https://www.hm.ee/sites/default/files/2020.12.29_htmi_aastaulevaade.pdf…).

Lisainfo:
• Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee.
• Kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona.
• Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu õppetöö korraldamisel telefonil 7350 750. Haridustehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda e-postil distantsope@harno.ee. Praktilisi nõuandeid distantsõppeks leiab Haridus- ja Noorteameti veebilehelt.
• Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee .
• Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247.

Jõulutervitus
Head lapsed, lapsevanemad ja kolleegid!

Ma soovin teile ning teie peredele rahulikke ja loodetavasti valgeid jõule! Piirangud meie ümber ei soosi kokku saamisi ja õppimine on olnud üksjagu väljakutseid pakkuv. Sellest hoolimata on lapsed olnud tublid ja palju edasi jõudnud. Me oleme seda suutnud eelkõige tänu heale koostööle. Ma soovin teid kõiki tänada, et olete keerulistel aegadel leidnud võimalusi lapsi vajalikul viisil toetada.
Ilusat jõuluaega ja aasta lõppu kõigile!

Margus Tõnissaar
Kallavere Keskkooli direktor
"Küünlavalgus"
05.12 kell 11
Kallavere Keskkooli töökorraldus distantsõppel
Õpilane:
• Võtab vastutuse oma õppimise eest ja osaleb igakülgselt õppetöös – sh täidab kohusetundlikult ja õigeaegselt õpetajate jäetud tööülesandeid, osaleb e-tundides.
• Annab eelnevalt teada kui tal ei ole võimalik tehnilistel või tervislikel põhjustel õppetöös osaleda.
• Probleemide ja küsimuste korral pöördub aineõpetaja ja vajadusel klassijuhataja poole.
• Esitab oma küsimused koolipäeva jooksul: 08.00-17.00
• Jõuab tundi õigeaegselt, osaleb e-tundides sisselülitatud kaameraga ning kasutab vajadusel mikrofoni.
• Õpilane võib koolimajja tulla eksamite, olümpiaadide ja testide sooritamiseks, hariduslike tugiteenuste saamiseks ja konsultatsioonideks õpitulemuste saavutamiseks.
• Konsultatsioone koolimajas võib pidada individuaalselt või kuni 10 õpilasest koosnevates rühmades hajutatult.

Näita rohkem/vähem Õpetaja:
• Kannab tööülesanded Stuudiumi keskkonnas tunnikirjelduse ja kodutöö alla. Märgib selgelt ära tööde esitamise tähtaja ja keskkonna. Soovituslikult on tööde esitamise keskkond Stuudiumi Tera keskkond.
• Võimaldab õpilastele vähemalt korra nädalas online tunnis osalemise zoom.us vms keskkonnas. Tunni toimumise aeg on kirjas tunnikirjelduses ja Stuudiumi kalendris. Tunni aeg on üldjuhul tunniplaanijärgsel tunni toimumise ajal.
• Järgmise päeva e-tunnid ja tunnikirjeldused kannab õpetaja Stuudiumisse hiljemalt eelmise päeva õhtul kell 17.00. Eelistatult on nädala tööülesanded esitatud nädala alguses. Eelistatult on e-tunnid pikema distantsõppe perioodi puhul iganädalaselt samadel kellaaegadel.
• Märgib õpilase tunnist puudujaks kui too puudub kohustuslikust e-tunnist.
• Eelistatud suhtluskeskkond on Stuudium kui õpetaja ja õpilased ei ole ühiselt teisiti kokkuleppinud.
• Tagasisidestab ja hindab ülesandeid vastavalt eelnevalt kokkulepitud korrale lähtudes Kallavere Keskkooli hindamisjuhendist.
• Vastab õpilaste küsimustele kokkulepitud suhtluskeskkonnas koolipäevadel vahemikus 8.00-17.00

Lapsevanem:
• Tagab toetava õppekeskkonna kodus
• Hoolitseb vajalike tehniliste vahendite olemasolu eest, võttes vajadusel ühendust kooliga tehniliste vahendite laenutamiseks
• Põhjendab ette puudumised tehnilistel või tervislikel põhjustel

Distansõppeks vajalik tehnika:
• Üldjuhul ei piisa distantsõppeks vaid internetiühendusega nutitelefonist, vajalik on arvuti koos veebikaamera ja mikrofoniga
• Vajadusel on võimalik tehnika koolist laenutada
• Seadmeid laenutatakse koolist lapsevanema allkirja vastu. Need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.

Toitlustus:
• Soovi korral on distanstõppe perioodil võimalik saada toidupakk koolist
• Info toidupaki saamise kohta tuleb läbi Stuudiumi keskkonna.

Kallavere Keskkooli spordiuudised novembris.
Esikohad poksis Kallavere Keskkoolis.
30.10-1.11 peeti Narvas Eesti meistrivõistlused poksis vanuseklasside U-15 ja U-17 seas. Olümpia Maardu Kalevi klubi sportlased said viis esimest, seitse teist ja kuus kolmandat kohta. Esimese koha võitis ka Kallavere Keskkooli õpilane Kirill Mihhailov 7.klassist ja teisele kohale tuli Kirill Prudnikov 8.klassist.
Palju, palju õnne Teile ja oleme väga uhked Teie üle!

Korvpallipäev Kallaveres
9.november toimus korvpallipäev nooremale vanuseastmele, kus AltiusBasketBalli treener Romil Jermakov andis ühise ja vägeva tunni meie õpilastele, et tekitada huvi korvpalli vastu. Nende huvi lastele õpetada korvpalli on suur ja seetõttu pakuvad nad võimaluse esimene aasta õppida ja mängida tasuta. Tüdrukutel ja poistel on trennid erinevatel aegadel.Tüdrukud:
E: 14.45-16.00 ( Kallavere Keskkool)
R: 14.45-16.00 ( Kallavere Keskkool)
Treener: Anastasija Ptitšõna (56257599)

Poisid:
K: 14.45-16.00 ( Kallavere Keskkool)
R: 14.45-16.00 ( Kallavere Keskkool)
Treener: Romil Jermakov (58189581)

Olümpia Kallaveres
Meie kehalise õpetajad Kelly ja Toomas on sügisel teinud õpilastega põnevaid harjutusi, mille abil on võimalik hinnata laste tervislikku seisundit. Tegemist on Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskonna osalusel läbi viidud rahvusvahelise uuringu projektiga, mille tulemusel kirjeldati harjutusi ja nende norme õpilaste painduvuse, tasakaalu, kiiruse, lihasjõu ja vastupidavuse ning vereringe ja hingamiselundkonna vastupidavuse hindamiseks. Selle projekti kõige märkimisväärsem tulemus on võimalus üsna objektiivselt anda lastele ja nende vanematele tagasisidet lapse tervise ja oskustega seotud kehaliste võimete kohta, mis omakorda võimaldab meil saada tagasisidet kooli kehalise kasvatuse tundide ja muude, ka väljaspool kooli tervisliku toitumise või liikumisharjumustega seotud meetmete tõhususe kohta. Meie eesmärgiks on õpilaste hea terviseseisundi saavutamine ja selleks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kujundamine. Isegi kui tulemused ei ole head, teame me vähemalt seda kui kaugel me soovitud olukorrast oleme.
Me soovime harjutusi läbi viia kaks korda aastas ja siit tekkis üritusele ka loomulik nimi – Kallavere Sügis- ja Kevadolümpia. Õpetajad said anda endast parima esimestena ja olime kui testrühm, et välja selgitada kaua võtab mingi ala aega ning lisaks anda teadmist õpetajatele läbi oma kogemuse, kuidas saaksid nad olla abiks ja toeks hiljem õpilastele. Et oleks tõsisel testimisel ka huumorit, siis otsutasime teha seda veidi retrovõtmes, millest hiljem valmis ka üks vahva videoklipp. Kardan, et sel korral võivad õpetajad õpilastele keskmiste tulemuste poolest alla jääda, aga usun, et kooli parim tulemus võib siiski minna õpetajate ridadesse. Tulemustest räägime siiski lähemalt siis kui need analüüsitud on.

Kallavere Keskkooli keskkonnauudised oktoobris
• Novembri esimesest nädalast alustab regulaarset kooskäimist Rohelise kooli töörühm.
Kokkusaamised iganädalaselt esmaspäeviti kell 10.35-11.00 kabinetis 103 väikeses majas.
Kaasa rääkima on oodatud kõik keskkonnateadlikud 6.-12. klasside õpilased ja õpetajad.

• Oktoobris lõppes pandipakendite kogumise kampaania "Ära rääma!"
Kallavere Keskkoolis koguti kokku 320 pandipakendit, mis teeb 1.5 pudelit õpilase kohta. Pandipakendite tagastamisest saadud raha kasutamise otsustab õpilasesindus. Raha kantakse kooli arvele 25.11.2020.
Huvi korral vaata:https://araraama.ee/tulemused/
Kampaania on läbi, kui prügi sorteerime ikka edasi! Taarakastid on suures majas 2. ja 3. korrusel ning väikse maja 2. korrusel! Paberi/papi ja tavaprügi eraldi kogumiseks peaksid olema võimalused kõigis klassiruumides.
Hea meel on näha, et üha enam pandipakendeid jõuab taaskasutusse. Kahjuks rändab mõni plastpudel ikka veel tavaprügisse ja tavaprügi taarakasti. Eriti kurb oli olukord 3. korruse taarakogumiskastis, kus leidus nii banaanikoori, muid pakendeid kui hulgaliselt kommpabereid palju rohkem kui pandipakendeid. Hoolime koos keskkonnast! Hea viis alustamiseks on sorteerida prügi ja hoolitseda selle eest, et võimalikult suur osa sellest jõuaks taaskasutusse ja ümbertöötlemisele. Unustada ei tasu, et parim lahendus on prügi teke võimalikult väheseks viia.

• Pöörame keskkonnateemadele eraldi tähelepanu ka koolitundides ning ekskursioonidel Gümnaasiumi õpilased käisid oktoobris Eesti Looduse Fondi toel õppekäigul Tudu Rabas, vaatamas kuidas käib raba kui elukoosluse taastamine. Õpetajad seiklesid vaheajal KIK projekti raames Ubari looduskeskuses. Novembris jätkame KIK projekti raames Ubari looduskeskuse külastamist klassidega.

Tulevikukooli uudised
Alates kevadest 2020 osaleb Kallavere Keskkool Tulevikukooli programmis, kus Tallinna Ülikooli ja usinate konsultantide toel kooli suurte sammudega tuleviku suunas viia. Meie selle aasta teemaks on keeleõppe parendamine. Oleme kooli meeskonnaga iganädalaselt kooskäinud ja igal kuul toimuvad koolitused Tallinna Ülikoolis.
Väljatöötamisel on motivatsiooniküsimustik, keeletasemete testid, õppemeetodite ja -keskkondade küsimustik koos hakkavad käima õpetajate õpigrupid parimate praktikate juurutamiseks ning jagamiseks.
Loov- ja uurimistööde kaitsmine
28.10.20 toimus eelmise aasta loov-ja uurmistööde kaitsmine aulas. Kaitsmisele tuli kokku 18 tööd, mille teemad varieerusid kübersprodist ja arvutimängude teadlikkusest, kivististe, sotsiaalmeedia, filminduse, pesapalli ja teraapiateni välja. Seekord uuriti nii õppetegevust, hammaste tervishoidu kui ka tegeleti heategevuse, koreograafia, kiusamise ennetamisega.
Kuuse-installatsioon
Klassiprojekt, et välja mõelda ja valmistada üks installatsioon, mis kaunistaks meie kooli jõulude ajal. 27.11 on see päev, kus projekt peab olema valmis.(Klassidele võiksid appi tulla ka lapsevanemad).
Lisaks moodustub neist kuuskedest ka näitus, mida saavad inimesed näha 5.12. toimuval kogukondlikul üritusel " Küünlavalgus".
Huvijuhi käest saab lisainfot ning talle tuleb ka esitada plaanitava installatsiooni asukoht.
Lennukaid mõtteid!
Lisainfo: huvijuht@kallavere.ee
"Nuti, ole minu sõber"
Maardu koolide joonistusvõistlus.
Saada ome pilt enne 16. novembrit.
Lisainfo: huvijuht@kallavere.ee
Pakume tööd psühholoogile, logopeedile ja klassiõpetajale
Otsime just sind!
  • Psühholoog
  • Logopeed
  • Klassiõpetaja
Anna oma panus uue põlvkonna arengule!
Lisainfo: kool@kallavere.ee
Kuidas käituda eneseisolatsioonis?
Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased!
Seoses koroonaviirusega palume jälgida kõiki reegleid ja suhtuda olukorda väga tõsiselt.
Covid-19 sümptomid sarnanevad gripile, levinumateks sümptomiteks on köha, palavik ja hindamisraskused. Viiruse peiteperiood on 2-14 päeva.
Kui õpilane tunneb ennast halvasti, tuleb pöörduda arsti poole, kes otsustab, kas on vajalik testi tegemine.
Näita rohkem/vähem Haigena või on COVID-19 haige lähikontaktsena, tuleb 14 päevaks jääda koju ning jälgida oma tervislikku seisundit. Sel perioodil korraldatakse isolatsioonis olevale õpilasele distantsõpet. Lapsevanemal on kohustus teavitada perearsti ja kooli juhtkonda, kui laps on olnud kokkupuutes nakatunuga või on tal haigustunnused!
Isolatsioonis viibides on keelatud lapsel ka huviringides, kaubanduskeskustes ja teistes avalikes kohtades viibimine.
Kui klassis või õpperühmas on tuvastatud haigestumine, suunatakse haigestunuga kokku puutunud klassi/rühmakaaslased kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
Täpsemad juhised Terviseameti kodulehelt.

Head lapsevanemad!
Seoses viiruse COVID-19 levikuga ja esimese juhtumiga Eesti haridusasutuses on saatnud Haridus- ja teadusministeerium haridusasutustele üleskutse olla valmis vajadusel ka ajutiselt uksed sulgema ja korraldama õppetöö ümber, et vältida nakkuse levikut koolides ja lasteaedades.
Näita rohkem/vähem

• Kõigil, kes on tulnud perega reisilt kõrge riskiohuga piirkonnast, palume jääda 14 päevaks koju ning jälgida oma tervist. Riskipiirkonnas käidud lapsi palume tungivalt haridusasutusse mitte tuua. Seda ka juhul, kui kellelgi haigussümptomeid pole. Riskipiirkondi täpsustatakse Terviseameti kodulehel www.terviseamet.ee igapäevaselt. Asjaosalistel palume end selle informatsiooniga kursis hoida.
• Kõik haridusasutuste töötajad ja lapsevanemad peavad teavitama kooli juhtkonda, kui nad on tulnud riskipiirkonnast või neil on olnud otsekontakt mõne COVID 19 nakatunuga.
• Haridusasutuse juhil on õigus otsustada riskiohuga piirkonnast saabunud töötaja ja õpilase/lasteaia lapse osas nende ajutise (14 päevaks) tööst või haridusasutusest eemalejäämise. Eemalejäämise ajaks tagatakse töötajale võimalusel kaugtöö võimalus ja õpilasele digi- või koduõpe. Sel ajal tuleb vältida ka osalemist huvi- ja sporditegevustes ning viibimist avalikes kohtades.
• Haridusasutuste juhid ja linnavalitsus on pidevas koostöös ja jagavad üksteisele olulist informatsiooni koheselt selle ilmnemisel/teadasaamisel, helistades abilinnapeale Anastassia Valužinale telefonil 6060 752.
• Meediaga suhtlevad haridusasutuste juhid koostöös Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Jelena Katsubaga (telefon: 6060 723; jelena.katsuba@maardu.ee). Meedia päringud saata kirjalikult ning haridusasutuste juhtidel vastused kooskõlastada Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhatajaga Jelena Katsubaga.

Tervist puudutavate küsimuste korral helistada oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220 või + 372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).

Haridusasutuses COVID 19 viirusjuhtumi korral
• Juhul, kui laps on tulnud riskipiirkonnas või tal on olnud otsekontakt COVID 19 kinnitatud juhuga ja õpilasel/lasteaia lapsel ilmnevad koolis/lasteaias koroonaviirusele iseloomulikud sümptomid, tuleb õpilasel pöörduda kooli õe või tervisetöötaja poole ning lasteaialapsel õpetaja poole. Tervisetöötaja annab koolis õpilasele kirurgilise maski, võtab ühendust lapse vanemaga ja palub talle esimesel võimalusel järele tulla ning võtta ühendust perearstiga. Kui lasteaialapsel ilmnevad haigustunnused, siis võetakse lapsevanemaga ühendust, ning vanem on kohustatud viivitamatult lapsele järgi tulema. Kuni lapsevanema saabumiseni on haigustunnustega laps isoleeritud. Juhul, kui kahtlus ei leidnud laboratoorset kinnitust, teavitab lapsevanem sellest haridusasutust ning jälgib last kodu kuni täieliku paranemiseni.
• Kinnitatud COVID 19 juhtumi korral teavitab Terviseamet haridusasutuse juhtkonda ja küsib nakatanu lähikontaktsete nimekirja. Terviseamet teavitab kõiki lähikontaktseid ja jagab neile käitumissoovitused.
• Haridusasutuse sulgemise vajaduse üle otsustab haridusasutuse juht, kooskõlastades selle tegevuse Terviseameti ja Maardu Linnavalitsusega. Maardu Linnavalitsuse ja kooli ning lasteaia juhtide ühine seisukoht on, et haridusasutused konkreetse juhtumiga seotud maja või klass/rühm (oleneb sellest kas klassi/rühma tunnid toimuvad ainult ühes ruumis) tuleb liigse riski vältimiseks igal juhul sulgeda.
• Haridusasutuse sulgemise korral teavitab haridusasutuse direktor töötajaid ja lapsevanemaid kooli ja lasteasutuste e-posti kaudu või Stuudiumi kaudu. Samuti informeerib toitlustus-, turva- ja puhastusfirmat ning rentnikke. Koostöös Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnaga avaldatakse informatsioon valla ja kooli infokanalites.
• Otsuse haridusasutuse taastamiseks tehakse koostöös Maardu Linnavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Terviseametiga, kui riskiperiood on möödas ja saab tagada nii õpilase/lasteaialapse kui ka töötajate turvalisuse.

Haridusasutuse sulgemise korral

Lasteaiad
• Rühmaõpetajad võtavad ühendust rühma lastevanematega, et lapsed viivitamatult lasteaiast evakueerida.
• Lasteaiast lahkudes võtavad vanemad kaasa kõik lapse isiklikud asjad.
• Lapsega, kelle vanemaga ei õnnestu ühendust võtta, viibib õpetaja kontakti saamiseni ainult oma rühmas. Toitlustamine toimub oma rühma ruumis.

Lasteaia õpetaja/personal
• Rühmaõpetaja lahkub majast kui kõik lapsed on vanematele üle antud, teavitades sellest maja õppejuhti.
• Rühmaõpetaja liigub lasteaiamaja üldruumides ainult vajaduse korral.
• Võtab kaasa isiklikud asjad ja lahkub majast.

Koolis 1.-4. klass
• Kui õpilased on rühmatunnis või kehalises kasvatuses, siis kogunevad esimesel võimalusel oma koduklassi.
• Õpilased võtavad kontakti oma vanemaga ja klassijuhataja kontrollib, kas kõik on vanemaga ühendust saanud.
• Kui õpilane on vanemaga saanud ühendust, siis lahkuvad lapsed koolis ja võtavad kaasa kõik õppevahendid ja garderoobist üleriided ning vahetusjalanõud.
• Klassiõpetaja lahkub ruumist viimasena, et tagada õpilaste turvalisus.
Koolis 5.-9. klass
• Õpilased võtavad klassiruumist kaasa oma õppevahendid.
• Õpilaskappidest võtavad kaasa oma isiklikud asjad (sh õppevahendid). Kappe ei tohi lukustada!
• Õpilased riietuvad garderoobis, võtavad kaasa vahetusjalanõud ning lahkuvad koolimajast.
• Õpetaja lahkub klassiruumist viimasena.

Koolis õpetaja/personal
• Teavitab klassi juhtumist ja korraldab koolimajast lahkumise vastavalt eelpool toodud juhistele.
• Võtab kaasa oma edaspidiseks tööks vajalikud vahendid ja lukustab klassiruumi ukse ja lahkub majast.
Karantiini ajal korraldab Terviseamet kooli ja/või lasteaia ruumides põhjaliku desinfitseerimise.
Tuvastatud haigusjuhtumi korral teavitab haridusasutuse direktor järgmisi asutusi ja isikuid:
• Terviseameti Põhja regionaalosakond, telefon 794 3700, e-post: kesk@terviseamet.ee
• Haridus- ja Teadusministeerium, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee
• Koolipidaja ehk Maardu Linnavalitsus, abilinnapea Anastassia Valužina, telefon 6060 752, e-post: anastassia.valuzina@maardu.ee

Haridusasutuste tervisetöötajad:
• Kallavere Keskkooli kooliõde Viktoria Solomina, 5362 8703 odekallavere@gmail.com
• Maardu Gümnaasiumi kooliõde Alla Matejuk, telefon 6060 848
• Maardu Põhikooli kooliõde Nadežda Dudina, telefon 6060 844, e-post: medode@mpkool.ee

Seoses infovahetusega haridusasutuse ja lapsevanemate vahel:
a) palume lapsevanematel kontrollida oma kontaktandmeid (telefon, e-post) e-koolis või Stuudiumis, kuna see on kooli ja pere vahelise suhtluse kanal;
b) soovitame peredel kokku leppida omavaheline info liikumine kriisiolukorras.
Seda kõike selleks, et kui peaks olema vajadus infot kiirelt liigutada, siis on teada töötavad infokanalid.
Kui peaks kinnitust leidma mõne Maardu kooli õpilase või töötaja COViD-19 viiruse positiivne leid ja koostöös Terviseameti, kooli pidaja ja HTMiga peetakse vajalikuks koolimaja sulgemist kuni kaheks nädalaks, siis:
- kool edastab lapsevanematele vastava info e-kooli, Stuudiumi, e-posti ja/või kooli kodulehe kaudu.
- 1.-4. kl õpilase vanemaga võtab laps ühendust telefoni teel ja klassijuhataja on lastega seni, kuni kontakt vanemaga on saadud. Õpilased võtavad klassiruumist kaasa kõik oma isiklikud õppevahendid ja garderoobist riided (ka vahetusjalanõud) ning lahkuvad koolimajast.
- 5.-9. kl õpilane võtab kaasa klassiruumist kõik isiklikud õppevahendid, garderoobist üleriided ja vahetusjalanõud ning lahkub koolimajast.
- 9.-12. kl õpilane võtab kaasa klassiruumist kõik isiklikud õppevahendid, garderoobist üleriided ja vahetusjalanõud ning lahkub koolimajast.

Kui kool peaks minema kuni 14 päevaks karantiini, siis toimub kodustes tingimustes mittestatsionaarne õppimine:
1.-4. klasside koduse õppetöö korraldus toimub lapsevanema e-posti ja e-kooli või Stuudiumi kaudu. Õppeülesanded saadetakse vastavalt tunniplaanile. Koordineerib klassiõpetaja.
5.-9. klasside koduse õppetöö korraldus toimub e-kooli või Stuudiumi kaudu vastavalt tunniplaanile. Koordinaatoriteks klassijuhataja ja aineõpetajad.

Haridusasutuste kontaktisikud:
• Kallavere Keskkool, direktor Margus Tõnissaar, telefon 6060 851, e-post: direktor@kallavere.ee
• Maardu Gümnaasium, direktor Maiu Plumer, telefon 6060 832, e-post: direktor@mgm.ee
• Maardu Põhikool, direktori kt Vassili Muhhin, telefon 6034 007, e-post: direktor@mpkool.ee
• Maardu Kunstide kool, direktori kt Jüri Schleifman, telefon 6060 854, e-post: maardukunstidekool@gmail.com
• Maardu Lasteaed Rõõm, direktor Estra Lõoke, telefon: 6060 836; 5553 7262, e-post: noorte@hot.ee
• Maardu lasteaed Sipsik, direktor Kristiine Juuse, telefon: 5558 5401, e-post: lasteaed@maardusipsik.ee
• Maardu lasteaed Rukkilill, direktor Zoja Lonskaja, telefon: 6060 841, e-post: maardurukkilill@gmail.com
• Muuga Lasteaed, direktor Stella Lusmägi, telefon 5194 5231, e-post: stella.lusmagi@muugalasteaed.ee

Muude asutuste kontaktisikud:
• Linna raamatukogu, direktor Jelena Leks, telefon 6060 830, e-post: maardulinnaraamatukogu@hot.ee
• Kultuuri- ja Infokeskus, direktor Igor Jermakov, telefon 6057 372, e-post: direktor@maarduvak.ee


Koolielu

Osalemine joonistuskonkursil „Tere kevad“
Kallavere Keskkooli 3. b klassi viis õpilast Tristan Eric, Kätriin Marinel, Romek, Rebeka ja Andre osalesid 15. aprillil 2020 toimunud MiniMeltsi joonistuskonkursil „Tere kevad“.
Antud konkursil osales 800 tööd ja neist valiti välja 25 kunstitööd.
Meie jaoks polegi alati oluline võit, vaid osavõtt!
Tänukirjad on üks osa tunnustusest!
Kunstitööde juhendajaks oli klassiõpetaja Ene Kaupmees.

Jätkub järgneval leheküljel: Koolielu 2019-2020Avalik kalender