Teated

TÄHELEPANU
Seoses viirusepuhanguga Eestis, toimub alates 16. märtsist Kallavere Keskkoolis õppetegevus distantsõppena/e-õppena. Võimalike uute kuupäevade osas, mil kool taas uksed avab, jälgige kooli kodulehte ja Stuudiumit. Koolimaja on suletud.
Õppetöö kohta leiad info: http://kallavere.edu.ee/Koduope.php.
Head lapsevanemad!
Seoses viiruse COVID-19 levikuga ja esimese juhtumiga Eesti haridusasutuses on saatnud Haridus- ja teadusministeerium haridusasutustele üleskutse olla valmis vajadusel ka ajutiselt uksed sulgema ja korraldama õppetöö ümber, et vältida nakkuse levikut koolides ja lasteaedades.
Näita rohkem/vähem

• Kõigil, kes on tulnud perega reisilt kõrge riskiohuga piirkonnast, palume jääda 14 päevaks koju ning jälgida oma tervist. Riskipiirkonnas käidud lapsi palume tungivalt haridusasutusse mitte tuua. Seda ka juhul, kui kellelgi haigussümptomeid pole. Riskipiirkondi täpsustatakse Terviseameti kodulehel www.terviseamet.ee igapäevaselt. Asjaosalistel palume end selle informatsiooniga kursis hoida.
• Kõik haridusasutuste töötajad ja lapsevanemad peavad teavitama kooli juhtkonda, kui nad on tulnud riskipiirkonnast või neil on olnud otsekontakt mõne COVID 19 nakatunuga.
• Haridusasutuse juhil on õigus otsustada riskiohuga piirkonnast saabunud töötaja ja õpilase/lasteaia lapse osas nende ajutise (14 päevaks) tööst või haridusasutusest eemalejäämise. Eemalejäämise ajaks tagatakse töötajale võimalusel kaugtöö võimalus ja õpilasele digi- või koduõpe. Sel ajal tuleb vältida ka osalemist huvi- ja sporditegevustes ning viibimist avalikes kohtades.
• Haridusasutuste juhid ja linnavalitsus on pidevas koostöös ja jagavad üksteisele olulist informatsiooni koheselt selle ilmnemisel/teadasaamisel, helistades abilinnapeale Anastassia Valužinale telefonil 6060 752.
• Meediaga suhtlevad haridusasutuste juhid koostöös Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Jelena Katsubaga (telefon: 6060 723; jelena.katsuba@maardu.ee). Meedia päringud saata kirjalikult ning haridusasutuste juhtidel vastused kooskõlastada Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhatajaga Jelena Katsubaga.

Tervist puudutavate küsimuste korral helistada oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220 või + 372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).

Haridusasutuses COVID 19 viirusjuhtumi korral
• Juhul, kui laps on tulnud riskipiirkonnas või tal on olnud otsekontakt COVID 19 kinnitatud juhuga ja õpilasel/lasteaia lapsel ilmnevad koolis/lasteaias koroonaviirusele iseloomulikud sümptomid, tuleb õpilasel pöörduda kooli õe või tervisetöötaja poole ning lasteaialapsel õpetaja poole. Tervisetöötaja annab koolis õpilasele kirurgilise maski, võtab ühendust lapse vanemaga ja palub talle esimesel võimalusel järele tulla ning võtta ühendust perearstiga. Kui lasteaialapsel ilmnevad haigustunnused, siis võetakse lapsevanemaga ühendust, ning vanem on kohustatud viivitamatult lapsele järgi tulema. Kuni lapsevanema saabumiseni on haigustunnustega laps isoleeritud. Juhul, kui kahtlus ei leidnud laboratoorset kinnitust, teavitab lapsevanem sellest haridusasutust ning jälgib last kodu kuni täieliku paranemiseni.
• Kinnitatud COVID 19 juhtumi korral teavitab Terviseamet haridusasutuse juhtkonda ja küsib nakatanu lähikontaktsete nimekirja. Terviseamet teavitab kõiki lähikontaktseid ja jagab neile käitumissoovitused.
• Haridusasutuse sulgemise vajaduse üle otsustab haridusasutuse juht, kooskõlastades selle tegevuse Terviseameti ja Maardu Linnavalitsusega. Maardu Linnavalitsuse ja kooli ning lasteaia juhtide ühine seisukoht on, et haridusasutused konkreetse juhtumiga seotud maja või klass/rühm (oleneb sellest kas klassi/rühma tunnid toimuvad ainult ühes ruumis) tuleb liigse riski vältimiseks igal juhul sulgeda.
• Haridusasutuse sulgemise korral teavitab haridusasutuse direktor töötajaid ja lapsevanemaid kooli ja lasteasutuste e-posti kaudu või Stuudiumi kaudu. Samuti informeerib toitlustus-, turva- ja puhastusfirmat ning rentnikke. Koostöös Maardu Linnavalitsuse avalike suhete osakonnaga avaldatakse informatsioon valla ja kooli infokanalites.
• Otsuse haridusasutuse taastamiseks tehakse koostöös Maardu Linnavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Terviseametiga, kui riskiperiood on möödas ja saab tagada nii õpilase/lasteaialapse kui ka töötajate turvalisuse.

Haridusasutuse sulgemise korral

Lasteaiad
• Rühmaõpetajad võtavad ühendust rühma lastevanematega, et lapsed viivitamatult lasteaiast evakueerida.
• Lasteaiast lahkudes võtavad vanemad kaasa kõik lapse isiklikud asjad.
• Lapsega, kelle vanemaga ei õnnestu ühendust võtta, viibib õpetaja kontakti saamiseni ainult oma rühmas. Toitlustamine toimub oma rühma ruumis.

Lasteaia õpetaja/personal
• Rühmaõpetaja lahkub majast kui kõik lapsed on vanematele üle antud, teavitades sellest maja õppejuhti.
• Rühmaõpetaja liigub lasteaiamaja üldruumides ainult vajaduse korral.
• Võtab kaasa isiklikud asjad ja lahkub majast.

Koolis 1.-4. klass
• Kui õpilased on rühmatunnis või kehalises kasvatuses, siis kogunevad esimesel võimalusel oma koduklassi.
• Õpilased võtavad kontakti oma vanemaga ja klassijuhataja kontrollib, kas kõik on vanemaga ühendust saanud.
• Kui õpilane on vanemaga saanud ühendust, siis lahkuvad lapsed koolis ja võtavad kaasa kõik õppevahendid ja garderoobist üleriided ning vahetusjalanõud.
• Klassiõpetaja lahkub ruumist viimasena, et tagada õpilaste turvalisus.
Koolis 5.-9. klass
• Õpilased võtavad klassiruumist kaasa oma õppevahendid.
• Õpilaskappidest võtavad kaasa oma isiklikud asjad (sh õppevahendid). Kappe ei tohi lukustada!
• Õpilased riietuvad garderoobis, võtavad kaasa vahetusjalanõud ning lahkuvad koolimajast.
• Õpetaja lahkub klassiruumist viimasena.

Koolis õpetaja/personal
• Teavitab klassi juhtumist ja korraldab koolimajast lahkumise vastavalt eelpool toodud juhistele.
• Võtab kaasa oma edaspidiseks tööks vajalikud vahendid ja lukustab klassiruumi ukse ja lahkub majast.
Karantiini ajal korraldab Terviseamet kooli ja/või lasteaia ruumides põhjaliku desinfitseerimise.
Tuvastatud haigusjuhtumi korral teavitab haridusasutuse direktor järgmisi asutusi ja isikuid:
• Terviseameti Põhja regionaalosakond, telefon 794 3700, e-post: kesk@terviseamet.ee
• Haridus- ja Teadusministeerium, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee
• Koolipidaja ehk Maardu Linnavalitsus, abilinnapea Anastassia Valužina, telefon 6060 752, e-post: anastassia.valuzina@maardu.ee

Haridusasutuste tervisetöötajad:
• Kallavere Keskkooli kooliõde Viktoria Solomina, 5362 8703 odekallavere@gmail.com
• Maardu Gümnaasiumi kooliõde Alla Matejuk, telefon 6060 848
• Maardu Põhikooli kooliõde Nadežda Dudina, telefon 6060 844, e-post: medode@mpkool.ee

Seoses infovahetusega haridusasutuse ja lapsevanemate vahel:
a) palume lapsevanematel kontrollida oma kontaktandmeid (telefon, e-post) e-koolis või Stuudiumis, kuna see on kooli ja pere vahelise suhtluse kanal;
b) soovitame peredel kokku leppida omavaheline info liikumine kriisiolukorras.
Seda kõike selleks, et kui peaks olema vajadus infot kiirelt liigutada, siis on teada töötavad infokanalid.
Kui peaks kinnitust leidma mõne Maardu kooli õpilase või töötaja COViD-19 viiruse positiivne leid ja koostöös Terviseameti, kooli pidaja ja HTMiga peetakse vajalikuks koolimaja sulgemist kuni kaheks nädalaks, siis:
- kool edastab lapsevanematele vastava info e-kooli, Stuudiumi, e-posti ja/või kooli kodulehe kaudu.
- 1.-4. kl õpilase vanemaga võtab laps ühendust telefoni teel ja klassijuhataja on lastega seni, kuni kontakt vanemaga on saadud. Õpilased võtavad klassiruumist kaasa kõik oma isiklikud õppevahendid ja garderoobist riided (ka vahetusjalanõud) ning lahkuvad koolimajast.
- 5.-9. kl õpilane võtab kaasa klassiruumist kõik isiklikud õppevahendid, garderoobist üleriided ja vahetusjalanõud ning lahkub koolimajast.
- 9.-12. kl õpilane võtab kaasa klassiruumist kõik isiklikud õppevahendid, garderoobist üleriided ja vahetusjalanõud ning lahkub koolimajast.

Kui kool peaks minema kuni 14 päevaks karantiini, siis toimub kodustes tingimustes mittestatsionaarne õppimine:
1.-4. klasside koduse õppetöö korraldus toimub lapsevanema e-posti ja e-kooli või Stuudiumi kaudu. Õppeülesanded saadetakse vastavalt tunniplaanile. Koordineerib klassiõpetaja.
5.-9. klasside koduse õppetöö korraldus toimub e-kooli või Stuudiumi kaudu vastavalt tunniplaanile. Koordinaatoriteks klassijuhataja ja aineõpetajad.

Haridusasutuste kontaktisikud:
• Kallavere Keskkool, direktori kt Raina Vilkes, telefon 6060 851, e-post: direktor@kallavere.ee
• Maardu Gümnaasium, direktor Maiu Plumer, telefon 6060 832, e-post: direktor@mgm.ee
• Maardu Põhikool, direktori kt Vassili Muhhin, telefon 6034 007, e-post: direktor@mpkool.ee
• Maardu Kunstide kool, direktori kt Jüri Schleifman, telefon 6060 854, e-post: maardukunstidekool@gmail.com
• Maardu Lasteaed Rõõm, direktor Estra Lõoke, telefon: 6060 836; 5553 7262, e-post: noorte@hot.ee
• Maardu lasteaed Sipsik, direktor Kristiine Juuse, telefon: 5558 5401, e-post: lasteaed@maardusipsik.ee
• Maardu lasteaed Rukkilill, direktor Zoja Lonskaja, telefon: 6060 841, e-post: maardurukkilill@gmail.com
• Muuga Lasteaed, direktor Stella Lusmägi, telefon 5194 5231, e-post: stella.lusmagi@muugalasteaed.ee

Muude asutuste kontaktisikud:
• Linna raamatukogu, direktor Jelena Leks, telefon 6060 830, e-post: maardulinnaraamatukogu@hot.ee
• Kultuuri- ja Infokeskus, direktor Igor Jermakov, telefon 6057 372, e-post: direktor@maarduvak.ee


Maardu linna 40. aastapäevale pühendatud kooli esseekonkurss
Eelkooli lõpetamise aktus

Tulge õppima Kallavere Keskkooli gümnaasiumi!

Koolielu

Meetreid lugev ujula võti
Suur rõõm on jagada head uudist! Meie kooli õpilane Elli Tulp (7. klass) osales Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud 2019. aasta õpilasleiutajate riiklikul konkursil tööga „Meetreid lugev ujula võti" ning teda tunnustati konkursil 3 kooliastme kategoorias II preemia ja tänukirjaga. (https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/03/19-leiutajate).
Oleme uhked!
Looduslaager
20.02.20 võeti Aruküla koolis vastu uusi Noorkotkaid, seal hulgas ka Kallavere uusi liikmeid.
Noored andsid vande, peale mida pandi neile kaela kaelarätt ja siis löödi nad mõõgaga Nooreks Kotkaks. Peale seda pidid nad andma ka oma allkirja, et järgivad edaspidi Noorte Kotkaste kombeid.
Uued liikmed:
Kalev, Lukas, Renno, Steven, Patrick

Rühma pealik: Raili Umda

Foto: Mattias Idavain

Looduslaager
Kallavere ja Randvere rühm osales Silma looduslaagris. Laagri käigus õppisid noored tegema lihtsamaid ilmavaatlusi. Nad oskavad mõõta tuule suunda ja kiirust, õhutemperatuuri, õhurõhku ja – niiskust. Noored teavad, kuidas oma ilmavaatlusi üles märkida. Nad uurisid erinevates vaatluspunktides, kuidas meri ilma mõjutab. Noored oskavad looduse märkide järgi ilma ennustada. Nad teavad peamisi ilmaga seotud rahvatarkusi. Nad teavad, kuidas erinevad sademed tekivad ning oskavad sademete hulka mõõta. Õpiti tundma erinevaid pilvetüüpe ja koostati pilveaabits. Õpiti tundma meie metsloomi ja kalu. Õpiti kalu mõõtma, kaaluma ja nende siseehitust uuriti samuti.
Omandati erialad NK:Meteoroloog; Zooloog KT: Loomatark.

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste juhendaja Raili Umda

Eesti Vabariik 102
21.02.2020
21.02 toimus pidulik aktus, kus sai sõna kooli direktor Raina Vilkes ja linnavalikogu esimees Ailar Lyra. Kuulasime Maria ja Aleksandra esituses laulu” Eestimaa on selline”, õppejuht Jaan Kaupmees koos direktor Raina Vilkesega tänasid tublisid õpilasi, huvijuht Marin Naar luges ette luuletuse “Minu palve” autoriks Marek Sadam ning seejärel vaatasime kogu kooliga meie juubelikontsertist filmi.

Huvijuht Marin Naar

Roheline kool
• Osaleme koolidevahelisel pandipakendite kogumise võistlusel „Ära rääma!“ Meie kooli jaoks on pandipakendite kogumine ka varasemast tuttav teema. Mõlemas koolimajas on taara kogumise kastid „Pudel kasti“. Siiski liiguvad nii mõnedki limonaadipudelid tavaprügisse või jäävad koridorinurka vedelema. Taolised võistlused toovad pandipakendite kokkukogumise taas rohkem fookusesse, kuid unustada ei tasuks ka seda, et puhas vesi, korduvkasutatavas joogipudelis või tassis, on parim jook!
Näita rohkem/vähem • Meie imelise kunstiõpetaja juhendamisel ning pisku lõiminuguga bioloogiatundides, osaleme Keskkonnaameti koordineeritaval siirdekalade joonistamise võistlusel. Tööde esitamise aeg on märtsi lõpus. Hetkel lennukat sulge ja pintslit ning märtsi lõpust pöidlad pihku, et meie õpilaste tööd teiste hulgast silma paistaksid!
• Õpilasesinduse ümberkorralduste käigus tekkis meil ka uus ametikoht – Keskkonnaminister. Õpilasesindusest aitab keskkonnatemaatikat edaspidi koordineerida 12. klassi õpilane Jan Smirnov.
• Enne vaheajale minekut toimus ülekooliline keskkonnaviktoriin, kus kõik meie kooli õpilased said proovile panna oma teadmised prügi sorteerimisest ja jäätmete keskkonnamõjust. Viktoriini koostasid 12. klassi tüdrukud. Rohelisele koolile sobivalt viktoriini jaoks pabereid ei kulutatud – see toimus e-keskkonnas Socrative, kus õpilased said ka vahetut tagasisidet oma vastuste kohta. Loodame, et kõik õppisid ka midagi uut viktoriini täitmisel.

Õpetaja Kerli Vallmann

Tugikeskuse loomine ja avamine
21.02.2020
21.02.2020 toimus tugikeskuse avamine. Projekt, mida on soovitud pikka aega teoks teha ning mille valmimist ootas põnevusega kogu kool. Nüüd on asuvad kõik tugiteenused mugavalt ühes kohas ning kui kellelgi on abi vaja, siis seda ta ka saab. Sel päeval olid uksed avatud ning usinad perenaised võtsid vastu „soolaleivapeol“. Tugikeskuse perenaised leiavad aega igaühele, kes seda vajab!

Huvijuht Marin Naar

Jätkub järgneval leheküljel: Koolielu 2019-2020Avalik kalender