Tugimeeskond

  1. Konsultatsioonid - aineõpetajad
  2. Pikapäevarühm - E. Loopere, T. Sinimaa, K. Aarik, K. Kaigas, E. Kaupmees, K. Matejuk, M. Rahula, A. Valge
  3. Õpiabi - E. Loopere, T. Sinimaa, M. Künnap, E. Mesi, K. Kuusk, K. Aarik
  4. Sotsiaalpedagoog Eeva Mesi - sotspedagoog@kallavere.ee

Kooli psühholoog: Millal pöörduda koolipsühholoogi poole

Konsultatsioonid – andekate või raskustesse sattunud õpilaste abistamine aineõpetajate poolt tunnivälisel ajal.

Pikapäevarühm – pakutakse tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste ülesannete täitmisel.

Õpiabi – rakendatakse õpilastele, kellel on õpiraskusi ja kes vajavad õpioskuste ning harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Lisa eesti keel – õpilastele, kelle kodune keel on eesti keelest erinev.

Individuaalne õppekava – koostatakse õpilastele, kellel on eriandekus või kellel on vaja teha muudatusi või kohandusi õppeajas, -sisus, -protsessis ja -keskkonnas.

Lihtsustatud õppekava – rakendatakse haridusliku erivajadusega õpilase toetamiseks nõustamiskomisjoni otsusel.

KÕIKIDE TUGIPROTSESSIDE TOIMIMISE EELDUSEKS ON KOOLI JA KODU KOOSTÖÖ!

Avalik kalender